Bachelor's Degree in Social Education 151

L'objectiu general del títol de grau d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en risc o en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir al dret de ciutadania.
El objetivo general del título de grado de Educación Social es formar profesionales con los conocimientos científicos y humanos necesarios para actuar socioeducativamente con personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad social que requieran acompañamiento social, y también en la promoción social y cultural de las personas que puedan acceder al derecho de ciudadanía.
The general aim of the Social Education degree is to train professionals with the scientific and human knowledge needed to act socio-educationally with people at risk or in a situation of social vulnerability who require social accompaniment, and also in the social and cultural promotion of people so that they can access citizen's rights.

Browse