eLearning Innovation Center 55

L'eLearn Center (eLC) és el centre de recerca, innovació i formació en e-learning de la UOC, dedicat especialment a l'ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida.
El eLearn Center es un centro de investigación, innovación y formación en e-learning de la UOC, dedicado especialmente a la educación superior y a la formación a lo largo de la vida.
The eLearn Center is an e-learning research, innovation and training centre, focusing on higher education and lifelong learning.

Browse
Collections in this community