Bachelor's Degree in Information and Documentation Science 141

El grau d'Informació i Documentació té com a objectiu formar el professional que gestiona serveis i sistemes d'informació i documentació adequats a les necessitats i perfils dels usuaris, en una diversitat de contextos organitzatius i socials.
El grado de Información y documentación tiene por objetivo formar al profesional que gestiona servicios y sistemas de información y documentación adecuados a las necesidades y perfiles de los usuarios, en una diversidad de contextos organizacionales y sociales.
The degree of Information and Documentation aims to form professionals who manage services and systems of information and documentation suitable for the needs and profiles of the users, in a diversity of organizational and social contexts.

Browse