UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change 25

Logo

La Càtedra UNESCO - Educació i Tecnologia pel Canvi Social es constitueix com un espai de reflexió i d'anàlisi interdisciplinari sobre les transformacions de les institucions educatives resultants de la introducció i l'ús de l'aprenentatge virtual capaç de generar, formalitzar i difondre el coneixement adquirit, i de ser un laboratori d'idees per a la innovació i la recerca en aquest camp.

La Cátedra UNESCO - Educación y Tecnología para el Cambio Social de la UOC se constituye como un espacio de reflexión y de análisis interdisciplinario sobre las transformaciones de las instituciones educativas resultantes de la introducción y uso del e-learning capaz de generar, formalizar y difundir el conocimiento adquirido, y ser un laboratorio de ideas para la innovación y la investigación en este campo.

The UNESCO Chair in Education & Technology for Social Change is a space for reflection and interdisciplinary analysis of the changes in educational institutions that emerged from the introduction and use of e-learning capable of creating, formalising and disseminating the acquired knowledge, and a laboratory of ideas for innovation and research in this field.

All documents included are subject to CreativeCommons licenses.
Tots els documents inclosos estan sota llicències CreativeCommons.
Todos los documentos incluidos estan sujetos a licencias CreativeCommons.

Browse
Sub-communities within this community
Logo

metaOER 23

Open Educational Resources on Open Educational Resources

Collections in this community

Annual reports 2

Memòries internes de la Càtedra UNESCO en e-Learning