Máster universitario de Edición digital 38

La generalització de la producció i de la lectura de textos mitjançant una pantalla, i també la popularització de la Xarxa, han fet que l'edició de continguts textuals hagi canviat radicalment en aquests darrers anys. En aquest curs s'aborda el procés de transformació d'un text digital en un llibre digital en format EPUB, emprant el programari lliure d'edició SIGIL. S'hi proposa un acostament pràctic a l'edició d'un llibre electrònic, acompanyat del context teòric necessari per a entendre el què i el com de la literatura digital.
La generalización de la producción y de la lectura de textos mediante una pantalla, así como la popularización de la Red, han hecho que la edición de contenidos textuales haya cambiado radicalmente en estos últimos años. En este curso se aborda el proceso de transformación de un texto digital en un libro digital en formato EPUB, empleando el software libre de edición SIGIL. Se propone un acercamiento práctico a la edición de un libro electrónico, acompañado del contexto teórico necesario para entender el qué y el cómo de la literatura digital.
Digital edition, creating an ePub, with SIGIL.

Browse