Specialised translation 8

La traducció especialitzada permet adquirir noves competències tecnològiques, assolir coneixements d'una nova àrea d'especialitat, com ara, àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, com enginyeries i arquitectura, metges, advocats, economistes, etc.), i aprofundir en els coneixements lingüístics.
La traducción especializada permite adquirir competencias tecnológicas, adquirir conocimientos de una nueva área de especialización, a saber, áreas del conocimiento con necesidades de traducción (áreas técnicas, como ingenierías y arquitectura, médicos, abogados, economistas, etc.) y profundizar en los conocimientos lingüísticos.
The specialised translation provides knowledge of technological skills, about different areas of expertise with specifical translation needs and, in addition, it allows to deepen the linguistic knowledge.

Browse