Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/74706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAmigud, Alexander-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat-
dc.date.accessioned2018-02-13T08:10:41Z-
dc.date.available2018-02-13T08:10:41Z-
dc.date.issued2018-01-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/74706-
dc.description.abstractL'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d¿aquesta tesi és introduir una alternativa als enfocaments tradicionals d'integritat acadèmica, per a cobrir la bretxa del buit de l'anonimat i donar la possibilitat als instructors i administradors acadèmics de fer servir nous mitjans que permetin mantenir la integritat acadèmica i promoguin la responsabilitat, accessibilitat i eficiència, a més de preservar la privadesa i minimitzin la interrupció en el procés d'aprenentatge. Aquest treball té com a objectiu començar un canvi de paradigma en les pràctiques d'integritat acadèmica. La recerca en l'àrea de la identitat de l'estudiant i la garantia de l'autoria són importants perquè la concessió de crèdits d'estudi a entitats no verificades és perjudicial per a la credibilitat institucional i la seguretat pública. Aquesta tesi es basa en la noció que la identitat de l'alumne es compon de dues capes diferents, física i de comportament, en les quals tant els criteris d'identitat com els d'autoria han de ser confirmats per a mantenir un nivell raonable d'integritat acadèmica. Per a això, aquesta tesi s'organitza en tres seccions, cadascuna de les quals aborda el problema des d'una de les perspectives següents: (a) teòrica, (b) empírica i (c) pragmàtica.ca
dc.description.abstractEl creciente alcance y la naturaleza cambiante de los programas académicos constituyen un reto para la integridad de los protocolos tradicionales de pruebas y exámenes. El objetivo de esta tesis es introducir una alternativa a los enfoques tradicionales de integridad académica, para cubrir la brecha del vacío anonimato y dar la posibilidad a los instructores y administradores académicos de usar nuevos medios que permitan mantener la integridad académica y promuevan la responsabilidad, accesibilidad y eficiencia, además de preservar la privacidad y minimizar la interrupción en el proceso de aprendizaje. Este trabajo tiene como objetivo iniciar un cambio de paradigma en las prácticas de integridad académica. La investigación en el área de la identidad del estudiante y la garantía de la autoría son importantes porque la concesión de créditos de estudio a entidades no verificadas es perjudicial para la credibilidad institucional y la seguridad pública. Esta tesis se basa en la noción de que la identidad del alumno se compone de dos capas distintas, física y de comportamiento, en las que tanto los criterios de identidad como los de autoría deben ser confirmados para mantener un nivel razonable de integridad académica. Para ello, esta tesis se organiza en tres secciones, cada una de las cuales aborda el problema desde una de las siguientes perspectivas: (a) teórica, (b) empírica y (c) pragmática.es
dc.description.abstractThe growing scope and changing nature of academic programmes provide a challenge to the integrity of traditional testing and examination protocols. The aim of this thesis is to introduce an alternative to the traditional approaches to academic integrity, bridging the anonymity gap and empowering instructors and academic administrators with new ways of maintaining academic integrity that preserve privacy, minimize disruption to the learning process, and promote accountability, accessibility and efficiency. This work aims to initiate a paradigm shift in academic integrity practices. Research in the area of learner identity and authorship assurance is important because the award of course credits to unverified entities is detrimental to institutional credibility and public safety. This thesis builds upon the notion of learner identity consisting of two distinct layers (a physical layer and a behavioural layer), where the criteria of identity and authorship must both be confirmed to maintain a reasonable level of academic integrity. To pursue this goal in organized fashion, this thesis has the following three sections: (a) theoretical, (b) empirical, and (c) pragmatic.en
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectintegritat acadèmicaca
dc.subjectintegridad académicaes
dc.subjectacademic integrityen
dc.subjectassegurament de la identitatca
dc.subjectaseguramiento de la identidades
dc.subjectidentity assuranceen
dc.subjectassegurament de l'autoriaca
dc.subjectaseguramiento de la autoríaes
dc.subjectauthorship assuranceen
dc.subjecte-learningca
dc.subjecte-learninges
dc.subjecte-learningen
dc.subjectanàlisi d'aprenentatgeca
dc.subjectanálisis de aprendizajees
dc.subjectlearning analyticsen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleA computational academic integrity framework-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorDaradoumis, Thanasis-
dc.contributor.directorArnedo-Moreno, Joan-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_jan_16_Amigud_thesis_final_publish.pdfAmigud_dissertation1,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open