Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/76585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarqués Solé, Jaume-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-04-23T09:33:33Z-
dc.date.available2018-04-23T09:33:33Z-
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/76585-
dc.description.abstractDe la revisió documental efectuada es destaca el valor del treball, la centralitat que té el treball per a la persona en la seva vida com un element crític en la mesura que a les persones que estableixen un vincle identificatori amb el treball la pèrdua del treball els deixa en una situació de desemparament, de desarrelament. I, per tant, en aquests casos la pèrdua del treball suposaria un esdeveniment traumàtic que incapacitaria la persona per fer front a una situació de complicada tramitació a nivell psíquic i faria de la desocupació un tipus de pèrdua que introduiria la persona en un procés de dol. Això és, els manca elements simbòlics suficients en els que sostenir-se i donar significació al que succeeix en l'entorn immediat per pensar en alternatives de solució a la seva situació. Això permetria entendre que la desocupació no és tan sols estar en condicions de treballar i no tenir feina, sinó que implica un trencament del llaç social, dels vincles identificatoris, del lloc social que ocupava com a treballador.ca
dc.description.abstractDe la revisión documental efectuada se destaca el valor del trabajo, la centralidad que tiene el trabajo para la persona en su vida como un elemento crítico en la medida en que a las personas que establecen un vínculo identificatorio con el trabajo la pérdida del trabajo les deja en una situación de desamparo, de desarraigo. Y, por tanto, en estos casos la pérdida del trabajo supondría un evento traumático que incapacitaría la persona para hacer frente a una situación de complicada tramitación a nivel psíquico y haría del desempleo un tipo de pérdida que introduciría la persona en un proceso de duelo. Esto es, les falta elementos simbólicos suficientes en los que sostenerse y dar significación a lo que sucede en el entorno inmediato para pensar en alternativas de solución a su situación. Esto permitiría entender que el desempleo no es sólo estar en condiciones de trabajar y no tener trabajo, sino que implica una rotura del lazo social, los vínculos identificatorios, del lugar social que ocupaba como trabajador.es
dc.description.abstractFrom the documentary review made highlights the value of work, the centrality that work has for the person in his life as a critical element to the extent that the people who establish an identification link with work loss of work leaves them in a situation of helplessness, of uprooting. And, therefore, in these cases the loss of work would be a traumatic event that would incapacitate the person to face a situation of complicated processing at the psychic level and would make unemployment a type of loss that would introduce the person into a grieving process. That is, they lack enough symbolic elements to sustain themselves and give meaning to what happens in the immediate environment to think about alternative solutions to their situation. This would allow us to understand that unemployment is not only being able to work and not having work, but it implies a break in the social bond, the identifying links, of the social place that he occupied as a worker.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjecttraumaca
dc.subjecttraumaes
dc.subjectunemployment and mourningen
dc.subjectdesocupació i dolca
dc.subjectdesocupación y dueloes
dc.subjectpèrdua del treballca
dc.subjectpérdida del trabajoes
dc.subjectjob lossen
dc.subjecttreball i subjectivitatca
dc.subjecttrabajo y subjetividades
dc.subjectwork and subjectivityen
dc.subject.lcshBereavement--Psychological aspects -- TFMen
dc.titleL'experiència subjectiva de la desocupació com a procés de dol-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.subject.lemacDol -- Aspectes psicològics -- TFMca
dc.subject.lcshesDuelo -- Aspectos psicológicos -- TFMes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.contributor.tutorMellén Vinagre, Teodor-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmarquessoTFM0118memoria.pdfMemòria del TFM977,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open