Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/76866
Title: Recomanacions per a la signatura dels autors en la producció científica de la Universitat Oberta de Catalunya
Author: Universitat Oberta de Catalunya
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El 20 de març de 2018 la Comissió de Recerca i Innovació va aprovar el document de "Recomanacions per a la signatura dels autors en la producció científica de la Universitat Oberta de Catalunya". Aquest document és un recull de recomanacions de la UOC pel que fa a la signatura en qualsevol publicació científica en què participi un membre de la comunitat UOC. Aquestes recomanacions tenen per objectiu: a)Fomentar l'ús d'una signatura única. b) Fomentar l'ús correcte de la filiació institucional dels autors de la UOC. c)Millorar i assegurar una correcta visibilitat dels autors en les bases de dades de publicacions, repositoris, cercadors a la xarxa, etc. d)Facilitar el seguiment de la producció científica de la UOC. e)Fomentar l'ús de la signatura de correu electrònic marcada per la UOC.
El 20 de marzo de 2018 la Comisión de Investigación e Innovación aprovó el documento "Recomendaciones para la firma de los autores en la producción científica de la Universitat Oberta de Catalunya". Este documento es una recopilación de recomendaciones de la UOC relativas a la firma en cualquier publicación científica en la que participe un miembro de la comunidad UOC. Estas recomendaciones tienen por objetivo: a) Fomentar el uso de una firma única. b)Fomentar el uso correcto de la filiación institucional de los autores de la UOC. c)Mejorar y asegurar una correcta visibilidad de los autores en las bases de datos de publicaciones, repositorios, buscadores en la red, etc. d)Facilitar el seguimiento de la producción científica de la UOC. e)Fomentar el uso de la firma de correo electrónico marcada por la UOC.
Keywords: signature
institutional filiation
standard author name format
Document type: info:eu-repo/semantics/report
info:eu-repo/semantics/report
Issue Date: 20-Mar-2018
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Documents institucionals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recomanacions_SignaturaUOC_CA.pdf87,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open