Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/84153
Title: L'ocupació altimperial del solar del mercat de Santa Caterina. Un possible centre productor ceràmic
Other Titles: La ocupación altoimperial del solar del mercado de Santa Caterina. Un posible centro productor cerámico
L'ocupation du Haut Empire de l'emplacement du marché de Santa Caterina. Un possible centre producteur de céramique
Author: Aguelo Mas, Jordi
Carreras Monfort, César
Huertas Arroyo, Josefa
Others: Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Arts i Humanitats
CODEX, Arqueologia i Patrimoni, SCCL
Keywords: Early Roman Empire
amphorae
stamps
pottery
Issue Date: 2006
Publisher: Quarhis. Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona
Citation: Aguelo Mas, J., Carreras Monfort, C. & Huertas Arroyo, J. (2006). L'ocupació altimperial del solar del mercat de Santa Caterina. Un possible centre productor ceràmic. Quarhis. Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona, (2), 60-73
Also see: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/02/02_QUARHIS_05_ocupacio_alt_imperial_solar_mercat_sta_caterina.pdf
Abstract: En aquest article es presenta la fase de la intervenció realitzada al mercat de Santa Caterina que es desenvolupa en l'època altimperial romana i està relacionada amb els inicis de la ciutat de Barcino. En funció de les estructures recuperades i la gran quantitat de material d'escòries ceràmiques recollides, les restes documentades s'han identificat amb una zona de producció ceràmica suburbial, on podrien produir-se tant ceràmiques comunes com recipients amfòrics. Aquests últims són els que han aportat més informació, tant per la quantitat com per la diversitat de marques recollides, que han permès ampliar el coneixement sobre les possibles produccions a la ciutat i els circuits del vi a la zona.
En este artículo se presenta la fase de la intervención realizada en el mercado de Santa Caterina que, desarrollada en la época altoimperial romana, se relaciona con los inicios de la ciudad de Barcino. En función de las estructuras recuperadas y la gran cantidad de material de escorias cerámicas recogidas, los restos documentados se han identificado con una zona de producción cerámica suburbial, donde podían producirse tanto cerámicas comunes como recipientes anfóricos. Estos últimos son los que han aportado más información, tanto por la cantidad como por la diversidad de marcas recogidas, que han permitido ampliar el conocimiento sobre las posibles producciones en la ciudad y los circuitos del vino en la zona.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/84153
ISSN: 1699-793XMIAR
Appears in Collections:Articles
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_QUARHIS_05_ocupacio_alt_imperial_solar_mercat_sta_caterina.pdf522,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open