Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/89506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPérez Bielsa, Maria Rosa-
dc.date.accessioned2019-01-25T17:54:43Z-
dc.date.available2019-01-25T17:54:43Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/89506-
dc.description.abstractAquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una eina per gestionar una oposició publicada per l'Administració. Aquesta aplicació desenvolupada amb tecnologia .net ens permet executar-la en un entorn web. Aquest paradigma és més flexible i còmode tant per l'aspirant que sol·licita l'accés, ja que només necessita un navegador, com per l'Administració que rep les dades automàticament i pot gestionar-les amb fiabilitat. Aquest treball és conseqüència d'una necessitat existent en l'àmbit administratiu on certes tasques consisteixen en el tractament i gestió d'un gran volum de dades. Per desenvolupar aquesta aplicació s'ha utilitzat la tecnologia .net de Microsoft i el gestor de base de dades MS Access 2013. Auxiliarment també s'ha utilitzat el MS Excel 2013 i els navegadors Mozilla Firefox i chrome. Com a metodologia s'han aplicat els conceptes estudiats en diferents assignatures del grau com desenvolupament de programari, bases de dades, interacció humana amb els ordinadors i altres conceptes apresos al grau. El resultat obtingut ha estat una aplicació que una vegada publicada en un servidor d'aplicacions web, ens permet gestionar i tractar les dades d'una oposició d'accés a l'Administració. Aquest treball ha contribuït a ressaltar els punts que cal cobrir i considerar per dur a terme una implementació d'una aplicació sobre bases de dades i la seva integració en desenvolupament web. S'ha pogut reflexionar sobre els punts importants a l'hora de dur a terme una bona implementació de programari.ca
dc.description.abstractEste proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta para gestionar una oposición publicada por la Administración. Esta aplicación desarrollada con tecnología .net nos permite ejecutarla en un entorno web. Este paradigma es más flexible y cómodo tanto para el aspirante que solicita el acceso, ya que sólo necesita un navegador, como por la Administración que recibe los datos automáticamente y puede gestionarlas con fiabilidad. Este trabajo es consecuencia de una necesidad existente en el ámbito administrativo donde ciertas tareas consisten en el tratamiento y gestión de un gran volumen de datos. Para desarrollar esta aplicación se ha utilizado la tecnología .net de Microsoft y el gestor de base de datos MS Access 2013. Auxiliarment también se ha utilizado el MS Excel 2013 y los navegadores Mozilla Firefox y chrome. Como metodología se han aplicado los conceptos estudiados en diferentes asignaturas del grado como desarrollo de software, bases de datos, interacción humana con los ordenadores y otros conceptos aprendidos al grado. El resultado obtenido ha sido una aplicación que una vez publicada en un servidor de aplicaciones web, nos permite gestionar y tratar los datos de una oposición de acceso a la Administración. Este trabajo ha contribuido a resaltar los puntos a cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación de una aplicación sobre bases de datos y su integración en desarrollo web. Se ha podido reflexionar sobre los puntos importantes a la hora de llevar a cabo una buena implementación de software.es
dc.description.abstractThis project consists in the development of a tool to manage an opposition published by the Administration. This application developed with .NET technology allows us to run it in a WEB environment. This paradigm is more flexible and comfortable both for the applicant who is requesting access, because they only needs a browser, as well as for the Administration that receives the data automatically and can manage them with reliability. This work it is a consequence of an existing need in the administrative field where certain tasks consist in the treatment and management of a large volume of data. To develop this application have been used Microsoft .NET technology and the MS Access 2013 database manager. Additionally, MS Excel 2013 and Mozilla Firefox and Chrome browsers have also been used. As a methodology, the concepts studied in different subjects of the career have been applied, such as software development, databases, human interaction with computers and other concepts learned to the career. The result obtained has been an application that once published in a WEB application server, allows us to manage and handle the data of an opposition to access the Administration. This work has helped to highlight the points to be covered and consider to perform an implementation of an application on databases and its integration in WEB development. It has been possible to reflect on the important points when it comes to perform a good software implementation.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectaplicacions webca
dc.subjectaplicaciones webes
dc.subjectweb applicationsen
dc.subjectoposicionsca
dc.subjectoposicioneses
dc.subjectoppositionsen
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleGestió d'una oposició-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorCaballé, Santi-
dc.contributor.tutorRobles, Gregorio-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
enllaç al video presentacio.URL254 BUnknownView/Open
mperezbiTFG0119memòria.pdfMemòria del TFG1,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
mperezbiTFG0119presentació.pdfPresentació del TFG427,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open