Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/99708
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGallés Pascual, Meritxell-
dc.date.accessioned2019-07-23T07:11:53Z-
dc.date.available2019-07-23T07:11:53Z-
dc.date.issued2019-05-31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/99708-
dc.description.abstractEl present treball planteja una proposta metodològica enfocada en l'àmbit de l'educació primària i secundària obligatòria i postobligatòria, que doni resposta a dos dels reptes a què ha de fer front avui l'educació a Catalunya: l'èxit educatiu de l'alumnat i la inclusivitat del sistema. Tenint presents les tendències educatives i els objectius de futur proposats des d'estaments europeus i internacionals, la personalització de l'aprenentatge podria ser una via cap a l'assoliment d'aquests dos reptes. La proposta, que pretén ser una eina per a la resolució de les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat, es fonamenta en sis enfocaments metodològics implementats amb èxit en diferents contextos arreu del món i basats en l'aprenentatge personalitzat, en la cooperació i en la innovació, com són les comunitats d'aprenentatge, l'aprenentatge combinat, la classe invertida, els entorns d'aprenentatge personal, la tutoria entre iguals i aprendre ensenyant.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo plantea una propuesta metodológica enfocada en el ámbito de la educación primaria y secundaria obligatoria y postobligatoria que responda a dos de los retos a los que debe hacer frente hoy la educación en Cataluña: el éxito educativo del alumnado y la inclusividad del sistema. Teniendo presentes las tendencias educativas y los objetivos de futuro propuestos desde estamentos europeos e internacionales, la personalización del aprendizaje podría ser una vía para lograr estos dos retos. La propuesta, que pretende ser una herramienta hacia la resolución de las dificultades de aprendizaje del alumnado, se fundamenta en seis enfoques metodológicos implementados con éxito en diferentes contextos en todo el mundo y basados en el aprendizaje personalizado, en la cooperación y en la innovación, como son las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje combinado, la clase invertida, los entornos de aprendizaje personal, la tutoría entre iguales y aprender enseñando.es
dc.description.abstractThe present work proposes a methodological proposal focused in the field of primary education, middle and high school that responds to two of the challenges facing education in Catalonia today: the educational success of students and the inclusiveness of the system. Keeping in mind the educational trends and the future objectives proposed by European and international institutions, the personalization of learning could be a way to achieve these two challenges. The proposal, which aims to be a tool for solving the learning difficulties of students, is based on six methodological approaches successfully implemented in different contexts around the world and based on personalized learning, cooperation and innovation, such as learning communities, blended learning, flipped classroom, personal learning environments, peer tutoring and learning by teaching.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectèxit acadèmicca
dc.subjectéxito académicoes
dc.subjectacademic achievementen
dc.subjectinclusivitatca
dc.subjectinclusivenessen
dc.subjectaprenentatge personalitzatca
dc.subjectaprendizaje personalizadoes
dc.subjectpersonalized learningen
dc.subjectcomunitats d'aprenentatgeca
dc.subjectcomunidades de aprendizajees
dc.subjectlearning communitiesen
dc.subjectinclusividades
dc.subject.lcshCommunity and school -- TFGen
dc.titleL'escola i l'institut: comunitats d'aprenentatge compartit-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.subject.lemacComunitats d'aprenentatge -- TFGca
dc.subject.lcshesComunidades de aprendizaje -- TFGes
dc.contributor.directorBarberà Gregori, Elena-
dc.contributor.tutorGràcia Garcia, Marta-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgallesTFG0519memòria.pdfMemòria del TFG2,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open