Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Research >
Social sciences >
Information and Knowledge Society >

Doctoral Thesis : [76]

Collection home page

 
 


or browse 

Tesis doctorals llegides a la UOC en el marc del programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement disponibles en accés obert.
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

TIC, PyME y Entorno: Evaluación de la eficacia del constructo "Capacidad de Absorción" de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en PyMEs manufactureras venezolanas, semejanzas y diferencias según nivel de complejidad tecnológica: Una investigación empírica

Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual

The role of Friday sermon in shaping the opinion of the worshippers in Jordan

La imatge del Futbol Club Barcelona al Japó. Anàlisi quantitativa i qualitativa de la cobertura del club a la premsa digital esportiva japonesa durant les temporades 2010-11 i 2013-14

Capacitat d'absorció, innovació i resultats econòmics als serveis a Catalunya

La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les condicions d'ús següents: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant el resum de presentació de la tesi com els continguts. En la utilització o la citació de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso. La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con ánimo de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

On having consulted this thesis you are accepting the following use conditions: On having consulted this thesis you are accepting the following conditions of use: The diffusion of this thesis by the TDX service has been authorised by the owner of the intellectual property rights for private use only in investigation and teaching activities. Reproduction for financial gain through its diffusion or availability from a site other than the TDX service is not authorised. Introducing its content in a window or frame other than of the TDX service is not authorised (framing). These rights apply to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. The name of the author must be given when using or quoting parts of the thesis.

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy