Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/100548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFigueres Suñé, Mònica-
dc.contributor.otherMaina, Marcelo Fabián-
dc.date.accessioned2019-09-18T06:19:35Z-
dc.date.available2019-09-18T06:19:35Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/100548-
dc.description.abstractLes institucions d'educació superior, dins del Sistema universitari català i d'acord amb el Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació (VSMA), estan sotmesos a una sèrie de processos que sovint s'associen amb un excés de burocratització que sovint és viscuda de manera poc satisfactòria pels agents directament implicats. Aquest TFM pretén analitzar una sèrie de processos del SGIQ de la institució per millorar la seva planificació i coordinació. De manera que, més enllà de satisfer els requisits de les agències de qualitat, augmenti la satisfacció i potenciï la seva cultura de qualitat. Amb aquesta finalitat s'ha dissenyat un qüestionari i s'han realitzat entrevistes individuals. Els resultats de les quals, una vegada feta l'anàlisi de debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats (DAFO) i dels aspectes a corregir, afrontar, mantenir i explotar (CAME), han permès elaborar un pla de millora centrat en diversos eixos, així com el plantejament de la valoració de la seva possible implementació. Els resultats permeten concloure la importància de la planificació interna dels diferents processos per augmentar la participació, la implicació i la satisfacció dels diferents grups implicats per afavorir la cultura de qualitat desitjada per tots ells.ca
dc.description.abstractLas instituciones de educación superior, dentro del Sistema universitario catalán y de acuerdo con el Marco de verificación, seguimiento, modificación y acreditación (VSMA), están sometidas a una serie de procesos que a menudo se asocian con un exceso de burocratización que a menudo es vivida de manera poco satisfactoria por los agentes directamente implicados. Este TFM pretende analizar una serie de procesos del SGIC de la institución para mejorar su planificación y coordinación. De modo que, más allá de satisfacer los requisitos de las agencias de calidad, aumente la satisfacción y potencie su cultura de calidad. Con este fin se ha diseñado un cuestionario y se han realizado entrevistas individuales. Los resultados de las cuales, una vez hecho el análisis de debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades (DAFO) y de los aspectos a corregir, afrontar, mantener y explotar (CAME), han permitido elaborar un plan de mejora centrado en varios ejes, así como el planteamiento de la valoración de su posible implementación. Los resultados permiten concluir la importancia de la planificación interna de los diferentes procesos para aumentar la participación, la implicación y la satisfacción de los diferentes grupos implicados para favorecer la cultura de calidad deseada por todos ellos.es
dc.description.abstractHigher education institutions, within the Catalan University System and in accordance with the Framework for verification, monitoring, modification and accreditation (VSMA), are subject to a series of processes that are often associated with an excess of bureaucratization that often It is experienced poorly by the agents directly involved. This TFM aims to analyze a series of processes of the IQAS of the institution to improve its planning and coordination. So, beyond satisfying the requirements of quality agencies, increasing satisfaction and enhancing their quality culture. To this end, a questionnaire was designed and individual interviews were conducted. The results of which, once the analysis of weaknesses-threats-strengths-opportunities (SWOT) and the aspects to be corrected, confront, maintain and exploit (CAME), have allowed us to draw up an improvement plan focused on several axes, as well as the approach of the assessment of its possible implementation. The results allow to conclude the importance of the internal planning of the different processes to increase participation, involvement and satisfaction of the different groups involved in favoring the culture of quality desired by all of them.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectSGICes
dc.subjectSGIQen
dc.subjectSGIQca
dc.subjectquality evaluationen
dc.subjectevaluació de la qualitatca
dc.subjectevaluación de la calidades
dc.subjectgestió de processosca
dc.subjectgestión de procesoses
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectuniversitatsca
dc.subjectuniversidadeses
dc.subjectuniversitieses
dc.subjectquality cultureen
dc.subjectcultura de qualitatca
dc.subjectcultura de calidades
dc.subject.lcshEducational quality -- TFMen
dc.titlePlanificació i coordinació dels procesos del Sistema de garantia interna de qualitat en una institució d'educació superior: pla de millora per augmentar la satisfacció dels grups d'interès i potenciar la cultura de qualitat-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.subject.lemacQualitat de l'educació -- TFMca
dc.subject.lcshesCalidad de la educación -- TFMes
dc.contributor.tutorHuertas Hidalgo, Esther-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mfigueressTFM0719memòria.pdfMemòria del TFM2,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open