Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/101026
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRiambau Jiménez, Judith-
dc.date.accessioned2019-09-25T06:45:38Z-
dc.date.available2019-09-25T06:45:38Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/101026-
dc.description.abstractEl present treball pretén afavorir la lectura, l'autoestima i l'autoconcepte d'un alumne dislèctic de tercer d'Educació Primària a través d'una intervenció multisensorial. Per això, es basa en la realització d'activitats multisensorials, és a dir, que impliquen l'ús dels sentits. Abans de planificar la intervenció s'ha dut a terme una avaluació inicial, mitjançant el subministrament de la part de lectura de la prova TALEC i un text de fluïdesa lectora de les proves pedagògiques Galí, per detectar les dificultats lectores de l'infant, i un qüestionari d'autoestima i autoconcepte creat ad hoc a fi de conèixer el seu nivell d'autoestima i autoconcepte. La intervenció ha estat planificada tenint en compte els problemes lectors detectats en l'alumne a l'avaluació inicial, i s'ha desenvolupat en vuit sessions, en les quals s'ha reforçat la consciència fonològica i la correspondència fonema-grafema, i treballat la fluïdesa i la comprensió lectora. Els resultats obtinguts a l'estudi, obtinguts a través del subministrament de les mateixes proves que a l'avaluació inicial, mostren l'eficàcia del mètode multisensorial en la millora de la lectura de l'alumne, així com un augment de la seva autoestima i autoconcepte. A més, s'ha observat, a través d'un qüestionari d'avaluació del progrés i actitud de l'infant, també creat ad hoc i omplert a cada sessió, un progrés en aquests aspectes durant la intervenció. Així doncs, la conclusió principal d'aquest estudi és que la intervenció multisensorial afavoreix la lectura, l'autoestima i l'autoconcepte dels discents dislèctics.ca
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to favour the reading skills, the self-esteem and the self-concept of a dyslexic pupil attending the third grade of primary school through a multisensory intervention. For this reason, it is based on the implementation of multisensory activities, that is to say, that involve the use of the senses. Before planning the intervention, an initial intervention was carried out by providing the reading part of the TALEC test and a text of reading fluency of the Galí pedagogical tests in order to detect the child's reading difficulties, and a questionnaire of self-esteem and self-concept created ad hoc to identify his level of self-esteem and self-concept. The intervention has been planned taking into account the student's reading problems, which were identified during the initial evaluation, and it has been carried out in eight sessions in which the phonemic awareness and phoneme-grapheme correspondence rules have been reinforced, and fluidity and reading comprehension have also been practised. The results of the study, obtained by providing the same tests applied at the initial evaluation, show the effectiveness of the multisensory method in improving the student's reading, as well as an increase in his self-esteem and self-concept. In addition, through the implementation of a questionnaire - also created ad hoc - which was completed during each session to assess the pupil's progress and attitude, an improvement regarding both aspects has been observed throughout the intervention. Therefore, the main conclusion of this study is that the multisensory intervention favours the reading skills, the self-esteem and the self-concept of dyslexic learners.en
dc.description.abstractEste trabajo pretende favorecer la lectura, el autoestima y el autoconcepto de un alumno disléxico de tercero de Educación Primaria a través de una intervención multisensorial. Por eso, se basa en la realización de actividades multisensoriales, es decir, que impliquen el uso de los sentidos. Antes de planificar la intervención se ha llevado a cabo una evaluación inicial, mediante el suministro de la parte de lectura de la prueba TALEC, y un texto de fluidez lectora de las pruebas pedagógicas Galí, para detectar las dificultades lectoras del niño, y un cuestionario de autoestima i autoconcepto creado ad hoc para conocer su nivel de autoestima i autoconcepto. La intervención ha sido planificada teniendo en cuenta los problemas lectores detectados en el alumno en la evaluación inicial, y se han desarrollado ocho sesiones, en las cuales se ha reforzado la consciencia fonológica y la correspondencia fonema-grafema, y trabajado la fluidez y comprensión lectora. Los resultados obtenidos en el estudio, obtenidos a través del suministro de las mismas pruebas que en la evaluación inicial, muestran la eficacia del método multisensorial en la mejora de la lectura del alumno, así como un aumento de su autoestima y autoconcepto. Además, se ha observado, a través de un cuestionario de evaluación del progreso y actitud del niño, también creado ad hoc y rellenado en cada sesión, un progreso en estos aspectos durante la intervención. Así pues, la conclusión principal de este estudio es que la intervención multisensorial favorece la lectura, el autoestima y el autoconcepto de los discentes disléxicos.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttrastorns d'aprenentatgeca
dc.subjectlearning disordersen
dc.subjecttrastornos de aprendizajees
dc.subjectdislèxiaca
dc.subjectdyslexiaen
dc.subjectdislexiaes
dc.subjectintervenció multisensorialca
dc.subjectintervención multisensoriales
dc.subjectmultisensory interventionen
dc.subjectautoestimaca
dc.subjectautoestimaes
dc.subjectself-esteemen
dc.subjectautoconcepteca
dc.subjectself-concepten
dc.subjectautoconceptoes
dc.subject.lcshLearning disabilities -- TFMen
dc.titleActivitats multisensorials en un alumne dislèctic per afavorir la lectura, l'autoestima i l'autoconcepte-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTrastorns de l'aprenentatge -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos del aprendizaje -- TFMes
dc.contributor.tutorIllamola Gómez, Cristina-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jriambaujTFM0219memòria.pdfMemòria del TFM2,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open