Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/109489
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoretó Damiá, Carolina-
dc.date.accessioned2020-02-12T08:26:24Z-
dc.date.available2020-02-12T08:26:24Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/109489-
dc.description.abstractEn aquest article s'analitza un recull de bibliografia científica sobre quines són les causes interpsicològiques que impedeixen l'assoliment dels coneixements en genètica a les aules d'educació secundària. Inicialment es justifica la importància d'aprendre amb èxit, tant qüestions ètiques, polítiques com morals relacionades amb els avenços en enginyeria genètica i es fa un repàs sobre quins són, segons diferents estudis, els conceptes genètics que causen majors dificultats d'aprenentatge. Per a la redacció d'aquesta revisió bibliogràfica, s'han seleccionat més de vint articles escrits en diferents llengües i procedents de diferents països, sent la gran majoria d'ells redactats a l'última dècada i procedents de revistes de prestigi indexades al Journal Citation Reports i/o al Scopus (Scimago Journal Rank). Els resultats demostren que, independentment del sistema educatiu i de l'edat dels estudiants, les causes de les dificultats interpsicològiques de l'ensenyament-aprenentatge de la genètica es repeteixen a tot arreu del món i són conseqüència del currículum educatiu, la pròpia naturalesa del tema, els coneixements previs de l'alumnat, l'estil i mètodes d'ensenyament del docent responsable d'impartir els coneixements i de la motivació dels agents implicats en el procés. En conclusió, encara que no es pot determinar que la causa principal de la incomprensió de la genètica sigui conseqüència de les decisions preses pel professor o professora, és la que més flancs dèbils presenta, pel que cal reforçar als docents amb informació i formació en noves metodologies didàctiques.ca
dc.description.abstractEn este artículo se analiza una recopilación de bibliografía científica sobre cuáles son las causas interpsicológicas que impiden la consecución de los conocimientos en genética en las aulas de educación secundaria. Inicialmente se justifica la importancia de aprender con éxito, tanto cuestiones éticas, políticas como morales relacionadas con los avances en ingeniería genética y se hace un repaso sobre cuáles son, según diferentes estudios, los conceptos genéticos que causan mayores dificultades de aprendizaje. Para la redacción de esta revisión bibliográfica, se han seleccionado más de veinte artículos escritos en diferentes lenguas y procedentes de diferentes países, siendo la gran mayoría de ellos redactados en la última década y procedentes de revistas de prestigio indexadas en el Journal Citation Reports y / o en Scopus (Scimago Journal Rank). Los resultados demuestran que, independientemente del sistema educativo y de la edad de los estudiantes, las causas de las dificultades interpsicológicas de la enseñanza-aprendizaje de la genética se repiten en todas partes del mundo y son consecuencia del currículo educativo, la propia naturaleza del tema, los conocimientos previos del alumnado, el estilo y métodos de enseñanza del docente responsable de impartir los conocimientos y de la motivación de los agentes implicados en el proceso. En conclusión, aunque no se puede determinar que la causa principal de la incomprensión de la genética sea consecuencia de las decisiones tomadas por el profesor, es la que más flancos débiles presenta, por lo que hay que reforzar a los docentes con información y formación en nuevas metodologías didácticas.es
dc.description.abstractThis article analyzes a collection of scientific literature on interpsychological causes that prevent the achievement of genetics knowledge in high school level. Initially, the importance of successfully learning both ethical, political and moral issues related to advances in genetic engineering is justified and a review is made of which are, according to different studies, genetic concepts that cause greater learning difficulties. More than twenty articles have been selected for the writing of this literature review, written in different languages and from different countries and being the vast majority of them written in the last decade and coming from prestigious journals indexed in the Journal Citation Reports and/ or Scopus (Scimago Journal Rank). The results show that, regardless of the educational system and the age of the students, the causes of the interpsychological difficulties of teaching and learning genetics are repeated all over the world and are a consequence of the educational curriculum, the very nature of the subject, students' prior knowledge, style and teaching methods chosen by the teacher responsible for imparting the knowledge and motivation of the agents involved in the process. In conclusion, although it cannot be determined that the main cause of the misunderstanding of genetics is the consequence of the decisions made by the teacher, it is the one that presents the weakest flanks, so that teachers need to be strengthened with information and training on new teaching methodologies.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdificultats d'aprenentatgeca
dc.subjectdificultats d'ensenyamentca
dc.subjectestil d'ensenyamentca
dc.subjectgenèticaca
dc.subjecteducació secundàriaca
dc.subjectdificultades de aprendizajees
dc.subjectdificultades de enseñanzaes
dc.subjectestilo de enseñanzaes
dc.subjectgenéticaes
dc.subjecteducación secundariaes
dc.subjectlearning difficultiesen
dc.subjectteaching difficultiesen
dc.subjectteaching styleen
dc.subjectgeneticsen
dc.subjectsecondary educationen
dc.subject.lcshLearning disabilities -- TFMen
dc.titleDificultats d'ensenyament-aprenentatge de la genètica a l'educació secundària-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTrastorns de l'aprenentatge -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos del aprendizaje -- TFMes
dc.contributor.directorBadia Garganté, Toni-
dc.contributor.tutorIglesias Barbany, Sílvia-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rubenescobarTFM0120memòria.pdfMemòria del TFM1,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open