Master's Degree in Information and Knowledge Society 70

El Màster universitari de Societat de la Informació i el Coneixement neix a partir de l'activitat investigadora i acadèmica que es duu a terme a la Universitat Oberta de Catalunya, amb l'objectiu de formar especialistes que estiguin en condicions d'afrontar els reptes que la nova organització de la societat, fruit de la irrupció de les tecnologies de la informació i les comunicacions, presenta.

El Máster universitario de Sociedad de la Información y el Conocimiento nace a partir de la actividad investigadora y académica que se lleva a cabo en la Universitat Oberta de Catalunya, con el objetivo de formar especialistas que estén en condiciones de afrontar los retos que la nueva organización de la sociedad, fruto de la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, presenta.

The Master's Degree Programme in Information and Knowledge Society stems from the research and academic activities carried out in the UOC. The main objective is to train specialists capable of comprehending and analysing the changes and new organisation of society, economy, culture, government, law and politics caused by the emergence of information and communication technologies.

Browse