Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/120829
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMonzó Santamaría, Esther-
dc.date.accessioned2020-07-20T10:25:20Z-
dc.date.available2020-07-20T10:25:20Z-
dc.date.issued2020-06-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/120829-
dc.description.abstractEn una societat tan tecnològicament alfabetitzada, l'escriptura és un estadi de la comunicació que es converteix en una eina essencial per a l'accés a la informació i a la seua posterior transmissió. Per consegüent, el procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta habilitat metalingüística és la base dels futurs aprenentatges curriculars, pedagògics i personals. Aquest text se centra a desenvolupar una revisió bibliogràfica al voltant del procés d'escriptura, les seues dificultats i la influència de l'aprenentatge cooperatiu en el seu desenvolupament. A partir de la revisió de la literatura, es van establir unes hipòtesis i uns objectius de recerca. Inicialment, mitjançant la cerca en dues bases de dades, es varen obtenir 4.121 resultats publicats entre els anys 2011 i 2020. D'aquest procediment es varen seleccionar 45 articles. Seguidament, amb un aturat anàlisis de cadascun d'ells, 10 articles coincidiren estretament amb la investigació. Tots aquests inclouen diferents agents del procés d'ensenyament-aprenentatge i aborden la temàtica des d'una perspectiva diversa. Tanmateix, la revisió va llançar una quantitat important d'aportacions, les quals estableixen una base rellevant per a treballs futurs. Per consegüent, s'ha demostrat que el treball cooperatiu és una estratègia didàctica significativa que afavoreix positivament no sols les pràctiques d'escriptura i el treball de les seues dificultats, sinó també altres àrees de coneixement de l'etapa d'Educació Primària.ca
dc.description.abstractAt one society as technologically taught to read and write, the writing is an arena of the communication that coverts at one essential tool for the fit at the information and at his posterior transmission. As a result, the process of education-learning of this metalinguistic ability is the base of the future curricular, pedagogical and personal learnings. This text centres on developing a review of the literature regarding the process of writing, its difficulties and the influence of cooperative learning on its development. From review of the literature, it establishes some hypotheses and some objectives for investigation. Initially, a search of two databases obtained 4.121 results published between 2011 and 2020. From this 45 articles were selected. Next, with a focused analyses of each of them, 10 articles coincided closely with this investigation. All these include distinct agents of the process of education-learning and touch on the theme from a different perspective. However, this identified an important quantity of contributions, which establish a notable base for future work. As a result, the review has demonstrated that cooperative work is a significant teaching strategy that positively influences not only the practices of writing and the work of addressing its difficulties, but also other areas of relevance to the Primary Education stage.en
dc.description.abstractEn una sociedad tan tecnológicamente alfabetizada, la escritura es un estadio de la comunicación que se convierte en una herramienta esencial para el acceso a la información y a su posterior transmisión. Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta habilidad metalingüística es la base de los futuros aprendizajes curriculares, pedagógicos y personales. Este texto se centra a desarrollar una revisión bibliográfica alrededor del proceso de escritura, sus dificultades y la influencia del aprendizaje cooperativo en su desarrollo. A partir de la revisión de la literatura, se establecieron unas hipótesis y unos objetivos de investigación. Inicialmente, mediante la busca en dos bases de datos, se obtuvieron 4.121 resultados publicados entre los años 2011 y 2020. De este procedimiento se seleccionaron 45 artículos. Seguidamente, con un parado análisis de cada uno de ellos, 10 artículos coincidieron estrechamente con la investigación. Todos estos incluyen diferentes agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y abordan la temática desde una perspectiva diversa. Aun así, la revisión lanzó una cantidad importante de aportaciones, las cuales establecen una base relevante para trabajos futuros. Por consiguiente, se ha demostrado que el trabajo cooperativo es una estrategia didáctica significativa que favorece positivamente no solo las prácticas de escritura y el trabajo de sus dificultades, sino también otras áreas de conocimiento de la etapa de Educación Primaria.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectescripturaca
dc.subjectdificultats d'aprenentatgeca
dc.subjecteducació primàriaca
dc.subjectgrups cooperatiusca
dc.subjectlearning difficultiesen
dc.subjectprimary educationen
dc.subjectdificultades de aprendizajees
dc.subjecteducación primariaes
dc.subjectcooperative groupsen
dc.subjectgrupos cooperativoses
dc.subjectescrituraes
dc.subjectwritingen
dc.subject.lcshLearning disabilities -- TFMen
dc.titleEl treball del procés d'escriptura i les seues dificultats mitjançant l'aprenentatge cooperatiu: una revisió bibliogràfica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTrastorns de l'aprenentatge -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos del aprendizaje -- TFMes
dc.contributor.tutorIglesias Barbany, Silvia-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM.pptx170,76 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
emonzosTFM0620memòria.pdfMemòria del TFM558,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
emonzosTFM0620presentació.pdfPresentació en PPT del TFM210,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open