Joint Bachelor's Degree in Speech Therapy (Uvic-UCC, UOC) 27

Logo

El grau de Logopèdia forma en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació.
El grado de Logopedia forma en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición, la lectoescritura y las funciones orales no verbales, como la deglución o la masticación.
The Degree in Speech Therapy provides training in the prevention, assessment, diagnosis and treatment of communication disorders, language, speech, voice, hearing, reading and writing and non-verbal oral functions, such as swallowing and chewing.

Browse