Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/136306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAguilar-Galindo Martínez, Alba-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2021-12-02T06:20:02Z-
dc.date.available2021-12-02T06:20:02Z-
dc.date.issued2021-06-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/136306-
dc.description.abstractL'abordatge de l'educació afectiva-sexual és clau en l'etapa de l'adolescència, a causa dels canvis biològics i psicosocials que sorgeixen en aquesta etapa vital, les quals donen lloc a noves i diferents formes de vivenciar la sexualitat i les relacions afectives amb la resta de persones. Aquest desenvolupament i la demanda d'informació per part del jovent, deriva en la necessitat d'oferir una educació, formal i no formal, sobre afectivitat i sexualitat al jovent. Tot i això, a Espanya, l'educació afectiva-sexual esdevé una tasca pendent, ja que les famílies deriven aquesta funció als centres educatius i aquests, com que no tenen cap obligació de tractar-la, ho fan d'una manera molt parcial i breu, bàsicament per mitjà de professionals poc formats o aliens als centres educatius. Aquest fet no resol les demandes, dubtes i/o neguits dels i les adolescents i els porta a consultar altres vies informatives, d'entre les quals la principal és Internet, on poden trobar informació educativa de qualitat, però també poc contrastada i esbiaixada, amb tots els efectes negatius que això comporta a l'hora que els i les adolescents visquin la seva sexualitat i afectivitat. A partir d'aquest treball, doncs, es revisa l'actual estat de l'educació afectiva-sexual a Espanya (informació demandada, necessitada, etc.) i els principals continguts sobre afectivitat i sexualitat que els i les adolescents busquen i troben a Internet, emfatitzant quina cabuda pot tenir l'educador/a social com a educador/a afectiu i sexual a les escoles i instituts, tot abastint-se d'Internet com a eina socioeducativa per dur a terme aquesta tasca. L'article de revisió s'ha dut a terme a partir d'una recerca bibliogràfica sobre publicacions, llibres, treballs finals de màster i tesis doctorals, articles d'opinió, projectes, etc. sobre la matèria en concret, així com sobre pàgines webs (portals d'informació, campanyes, etc.) que ofereixen contingut en matèria afectiva-sexual.ca
dc.description.abstractEl abordaje de la educación afectiva-sexual es clave en la etapa de la adolescencia, a causa de los cambios biológicos y psicosociales que surgen en esta etapa vital, las cuales dan lugar a nuevas y diferentes formas de vivenciar la sexualidad y las relaciones afectivas con el resto de personas. Este desarrollo y la demanda de información por parte de la juventud, deriva en la necesidad de ofrecer una educación, formal y no formal, sobre afectividad y sexualidad a la juventud. Aun así, en España, la educación afectiva-sexual acontece una tarea pendiente, puesto que las familias derivan esta función en los centros educativos y estos, como que no tienen ninguna obligación de tratarla, lo hacen de una manera muy parcial y breve, básicamente por medio de profesionales poco formatos o ajenos en los centros educativos. Este hecho no resuelve las demandas, dudas y/o desazones de los y las adolescentes y los lleva a consultar otras vías informativas, de entre las cuales la principal es Internet, donde pueden encontrar información educativa de calidad, pero también poco contrastada y sesgada, con todos los efectos negativos que esto comporta en la hora que los y las adolescentes vivan su sexualidad y afectividad. A partir de este trabajo, pues, se revisa el actual estado de la educación afectiva-sexual en España (información demandada, necesitada, etc.) y los principales contenidos sobre afectividad y sexualidad que los y las adolescentes buscan y encuentran en Internet, enfatizando qué cabida puede tener el educador/en social como educador/a afectivo y sexual en las escuelas e institutos, alcanzándose de Internet como herramienta socioeducativa para llevar a cabo esta tarea. El artículo de revisión se ha llevado a cabo a partir de una investigación bibliográfica sobre publicaciones, libros, trabajos finales de máster y tesis doctorales, artículos de opinión, proyectos, etc. sobre la materia en concreto, así como sobre páginas webs (portales d¿información, campañas, etc.) que ofrecen contenido en materia afectiva-sexual.es
dc.description.abstractThe approach to affective-sexual education is key in the adolescent stage, due to the biological and psychosocial changes that arise in this vital stage, which give rise to new and different ways of experiencing sexuality and affective relationships with other people. This development and the demand for information on the part of the youth, derives in the need to offer an education, formal and non-formal, on affectivity and sexuality to the youth. Even so, in Spain, affective-sexual education is still a pending task, since the families derive this function to the educational centers and these, since they have no obligation to deal with it, do it in a very partial and brief way, basically through professionals who are not very well trained or are not part of the educational centers. This fact does not solve the demands, doubts and / or misgivings of adolescents and leads them to consult other information channels, of which the main one is the Internet, where they can find quality educational information, but also little contrasted and biased, with all the negative effects that this entails when adolescents live their sexuality and affectivity. This paper reviews the current state of affective-sexual education in Spain (information demanded, needed, etc.) and the main contents on affectivity and sexuality that adolescents look for and find on the Internet, emphasizing what place the social educator can have as an affective and sexual educator in schools and institutes, using the Internet as a socio-educational tool to carry out this task. The review article has been carried out based on a bibliographic research on publications, books, master and doctoral thesis final works, opinion articles, projects, etc. on the specific subject, as well as on web pages (information portals, campaigns, etc.) that offer content on affective-sexual matters.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectadolescènciaca
dc.subjecteducació afectiva-sexualca
dc.subjectinternetca
dc.subjecteducació socialca
dc.subjectxarxes socialsca
dc.subjectadolescenciaes
dc.subjecteducación afectiva-sexuales
dc.subjectinternetes
dc.subjecteducación sociales
dc.subjectredes socialeses
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectaffective-sexual educationen
dc.subjectinterneten
dc.subjectsocial educationen
dc.subjectsocial networksen
dc.subject.lcshEducation -- TFGen
dc.titleEl paper de l'Educació Social en l'educació afectiva-sexual dels i les adolescents virtualitzats/des-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEducació -- TFGca
dc.subject.lcshesEducación -- TFGes
dc.contributor.tutorGallardo Avellan, Mireia-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageEspanya, ESP-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
albaagmTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG587,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open