Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146684
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPlana Porta, Marta-
dc.coverage.spatialTarragona, ESP-
dc.date.accessioned2022-08-17T12:35:36Z-
dc.date.available2022-08-17T12:35:36Z-
dc.date.issued2021-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146684-
dc.description.abstractEl present treball, és una investigació sobre la realitat juvenil i polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Camp. Primerament, es descriu el plantejament del treball, justificant el motiu de l’estudi, les hipòtesis inicials, i es plantegen els objectius de recerca. En segon lloc, es concerta el disseny de la recerca i la metodologia: els mètodes de recerca, la planificació, la temporalització i els aspectes ètics d’aquesta. Seguidament, es duu a terme una recerca bibliogràfica per tal de contextualitzar a nivell teòric les polítiques de joventut en l’àmbit local, així com per posar en relleu les aportacions teòriques més recents i els debats actuals de les polítiques de joventut. A continuació, es duu a terme l'anàlisi de dades, referent a la situació de les persones i les polítiques de joventut a la comarca, que s’han recollit durant el procés de recerca, combinant-les i relacionant-les amb dades estadístiques, informes i estudis existents prèviament. Per a exposar les dades de manera ordenada, s’utilitzen els següents indicadors: educació, treball, habitatge, salut i cultura. En aquest apartat, també, s’analitzen les dades de les polítiques de joventut de la comarca des d’un nivell més global: els recursos de les polítiques de joventut de l’Alt Camp, i les polítiques d’emancipació i participació juvenil. Es poden consultar els buidatges de les dades recollides durant el procés de recerca a l’apartat dels annexos. Finalment, s'exposen les conclusions finals de la recerca, presentant-se com una aportació teòrica a les polítiques de joventut de l’Alt Camp.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo, es una investigación sobre la realidad juvenil y políticas de juventud en la comarca del Alt Camp. Primeramente, se describe el planteamiento del trabajo, justificando el motivo del estudio, las hipótesis iniciales, y se plantean los objetivos de investigación. En segundo lugar, se concierta el diseño de la investigación y la metodología: los métodos de investigación, la planificación, la temporalización y los aspectos éticos de esta. Seguidamente, se lleva a cabo una investigación bibliográfica para contextualizar a nivel teórico las políticas de juventud en el ámbito local, así como para poner de relieve las aportaciones teóricas más recientes y los debates actuales de las políticas de juventud. A continuación, se lleva a cabo el análisis de datos, en lo referente a la situación de las personas y las políticas de juventud en la comarca, que se han recogido durante el proceso de investigación, combinándolas y relacionándolas con datos estadísticos, informes y estudios existentes previamente. Para exponer los datos de manera ordenada, se utilizan los siguientes indicadores: educación, trabajo, vivienda, salud y cultura. En este apartado, también, se analizan los datos de las políticas de juventud de la comarca desde un nivel más global: los recursos de las políticas de juventud del Alt Camp, y las políticas de emancipación y participación juvenil. Se pueden consultar los vaciados de los datos recogidos durante el proceso de investigación al apartado de los anexos. Finalmente, se exponen las conclusiones finales de la investigación, presentándose como una aportación teórica a las políticas de juventud del Alt Camp.es
dc.description.abstractThe present work is a research on the youth reality and youth policies in the Alt Camp region. Firstly, the approach of the work is described, justifying the reason for the study, the initial hypotheses, and the research objectives are stated. Secondly, the research design and methodology are discussed: research methods, planning, timing and ethical aspects. Next, a bibliographic research is carried out to contextualize youth policies at the local level at a theoretical level, as well as to highlight the most recent theoretical contributions and current debates on youth policies. Next, data analysis is carried out, regarding the situation of people and youth policies in the county, which have been collected during the research process, combining and relating them with previously existing statistical data, reports and studies. In order to present the data in an orderly manner, the following indicators are used: education, work, housing, health and culture. In this section, we also analyze data on youth policies in the region. of the youth policies of the county from a more global level: the resources of the youth policies of Alt Camp, and the policies of emancipation and youth participation. The data collected during the research process can be consulted in the annexes section. Finally, the final conclusions of the research are presented as a theoretical contribution to the youth policies of Alt Camp.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectemancipació juvenilca
dc.subjectapoderament juvenilca
dc.subjectacompanyament socioeducatiuca
dc.subjectemancipación juveniles
dc.subjectapoderamiento juveniles
dc.subjectacompañamiento socioeducativoes
dc.subjectyouth emancipationen
dc.subjectyouth empowermenten
dc.subjectsocio-educational accompanimenten
dc.subject.lcshSocial integration -- TFGen
dc.titleAnàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut a l'Alt Camp-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacIntegració social -- TFGca
dc.subject.lcshesIntegración social -- TFGes
dc.contributor.tutorGarcía Farrero, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mplanapoTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG1,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons