Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/1724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMelero, Remedios-
dc.contributor.otherJornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)-
dc.date.accessioned2010-03-31T09:21:34Z-
dc.date.available2010-03-31T09:21:34Z-
dc.date.issued2010-03-05-
dc.identifier.citationMelero, Remedios (2010). "Validador de políticas de acceso abierto". 4as Jornadas OS-Repositorios. Barcelona 3-5 marzo de 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1724>-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/1724-
dc.description.abstractMELIBEA és un directori i validador de polítiques en favor de l'accés obert a la producció científico-acadèmica. Com a directori, descriu les polítiques institucionals existents relacionades amb l'accés obert (AO) a la producció científica i acadèmica. Com a validador, les sotmet a una anàlisi qualitatiu i quantitatiu basat en el compliment d'un conjunt d'indicadors que reflecteixen les bases en què es fonamenta una política institucional. El validador indica una puntuació i un percentatge de compliment per a cada una de les polítiques analitzades. Això es realitza a partir dels valors assignats a certs indicadors i la seva ponderació en funció de la seva importància relativa. La suma dels valors ponderats de cadascun dels indicadors s'ajusta a una escala percentual i condueix al que hem anomenat "Percentatge validat d'accés obert", el càlcul del qual s'exposa en l'apartat de Metodologia. Els tipus d'institucions que s'analitzen són universitats, centres de recerca, agències finançadores i organitzacions governamentals.ca
dc.description.abstractMELIBEA es un directorio y validador de políticas en favor del acceso abierto a la producción científico-académica. En tanto que directorio, describe las políticas institucionales existentes relacionadas con el acceso abierto (AA) a la producción científica y académica. En tanto que validador, las somete a un análisis cualitativo y cuantitativo basado en el cumplimiento de un conjunto de indicadores que reflejan las bases en las que se fundamenta una política institucional. El validador indica una puntuación y un porcentaje de cumplimiento para cada una de las políticas analizadas. Esto se realiza a partir de los valores asignados a ciertos indicadores y a su ponderación en función de su importancia relativa. La suma de los valores ponderados de cada uno de los indicadores se ajusta a una escala percentual y conduce a lo que hemos llamado "Porcentaje validado de acceso abierto", cuyo cálculo se expone en el apartado de Metodología. Los tipos de instituciones que se analizan son universidades, centros de investigación, agencias financiadoras y organizaciones gubernamentales.es
dc.description.abstractMELIBEA is a directory and validator of open access policies to scientific and academic production. As a directory, it describes the existing institutional policies related to open access (OA) to the academic and scientific output. As a validator, these policies are subjected to a qualitative and quantitative analysis based on compliance with a set of indicators that reflect the basis on which corporate policy is founded. The validator indicates a score based on a compliance rate for each one of the analysed policies, related to the values assigned to certain indicators and their weighting according to their relative importance. The sum of the weighted values of each of the indicators follows a percentile scale and leads to what we call "open access validated Percentage", which calculation is described in the Methodology section. Institution types analyzed are universities, research centres, funding agencies and government entities.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.rightsNO-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectPolítiquesca
dc.subjectPolíticases
dc.subjectPoliciesen
dc.subject.lcshOpen accessen
dc.subject.lcshInformation society -- Political aspectsen
dc.titleValidador de políticas de acceso abierto-
dc.typeConference lectureca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObject-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Communication Science::Information and Documentationen
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Knowledge Society::Information and Knowledge Societyen
dc.subject.lemacAccés obertca
dc.subject.lemacInformació -- Aspectes políticsca
dc.subject.lcshesAcceso librees
dc.subject.lcshesInformación -- Aspectos políticoses
Appears in Collections:4es Jornades OS-REPOSITORIOS (Barcelona, 3-5 març 2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melero_melibea_validador_politicas.pdf556,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open