RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 159

Logo

Revista de la Càtedra UNESCO d'E-learning de la UOC que té com a objectiu analitzar l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació exerceixen en l'ensenyament superior.

RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, revista de la cátedra UNESCO de e-learning de la UOC que tiene como objetivo analizar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación ejercen en la educación superior.

Journal of the UOC UNESCO e-learning Chair, the aim of which is to analyse the impact that information and knowledge technologies have on higher education.

RUSC és una publicació electrònica impulsada per la UOC. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes, llevat que s'indiqui el contrari, a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor del text, la revista (RUSC) i la institució que els publica (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

RUSC es una publicación electrónica impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya. Los textos publicados en esta revista están sujetos -si no se indica lo contrario- a una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el nombre de esta publicación (RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento) y la institución que los publica; no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es

RUSC is an e-journal promoted by the Universitat Oberta de Catalunya.
The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the journal (RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento), and the institution that publishes them are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.en

Browse