UOC Papers 0

Logo

UOC Papers és una publicació electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una orientació interdisciplinària, que té per objecte publicar textos originals universitaris de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la universitat amb la societat del coneixement. A més a més, la revista vol ser una plataforma per a la difusió de novetats editorials rellevants d'aquest mateix àmbit.

UOC Papers es una publicación electrónica de la UOC, con una orientación interdisciplinaria, que tiene por objeto publicar textos originales universitarios de divulgación que se centren en la confluencia de los ámbitos temáticos propios de la universidad con la sociedad del conocimiento. Además, la revista pretende ser una plataforma para la difusión de novedades editoriales relevantes de este mismo ámbito.

UOC Papers is an interdisciplinary electronic journal produced by the UOC which looks to publish original university papers that focus on the conflux of the subject areas dealt with by universities in the knowledge society. The journal also looks to act as a platform for the publicising of new publications relating to this same area.

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes, llevat que s'indiqui el contrari, a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor del text, la revista (UOC Papers) i la institució que els publica (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.

Los textos publicados en esta revista están sujetos ¿si no se indica lo contrario¿ a una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista que los publica (UOC Papers), no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es.

The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 2.5 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author and the journal that publishes them (UOC Papers) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.en.

Browse