Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/98426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLarroca Barceló, Ignasi-
dc.date.accessioned2019-07-05T18:40:25Z-
dc.date.available2019-07-05T18:40:25Z-
dc.date.issued2019-06-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/98426-
dc.description.abstractLa fita d'aquest treball és la de plantejar l'estructura d'una aplicació destinada a les assessories i als seus clients; i desenvolupar-ne una versió primària que permeti fer veure el que costaria portar a terme un producte acabat d'aquestes característiques. El programari que hi ha com a objectiu es tracta d'un CRM que englobi les vessants d'Atenció al Client, Contractació i Serveis que una assessoria requereix oferir als seus clients. La idea és que aquests últims també puguin emprar i beneficiar-se de l'ús de l'aplicació; fent que no només suposi facilitats per a l'assessoria, sinó que aquestes també ho puguin fer servir d'incentiu per a guanyar nous clients. Per a dur a terme el plantejament del producte final, s'han emprat wireframes i diagrames de navegació mostrant cada pantalla i les relacions entre elles, i un detallat diagrama d'entitats per a l'estructura de la base de dades. Per a la versió primària de l'aplicació s'ha treballat amb l'entorn de desenvolupament xCode, fent servir llenguatge swift i utilitzant SQLite. Tot i haver realitzat la part del plantejament del producte acabat de manera acurada, un cop a la implementació de part d'aquest disseny a la versió primària s'han anat modificant diversos punts; principalment tenia més sentit de cara l'usuari disposar certes pantalles de manera diferent. En conclusió, les eines escollides han estat les encertades per a portar a terme la implementació d'aquesta versió primària, durant la qual s'ha pogut comprovar com de complex i la quantitat d'hores que es necessitarien per arribar a desenvolupar el producte acabat plantejat.ca
dc.description.abstractEl hito de este trabajo es la de plantear la estructura de una aplicación destinada a las asesorías y a sus clientes; y desarrollar una versión primaria que permita hacer ver el que costaría llevar a cabo un producto acabado de estas características. El software que hay como objetivo se trata de un CRM que englobe las vertientes de Atención al Cliente, Contratación y Servicios que una asesoría requiere ofrecer a sus clientes. La idea es que estos últimos también puedan emplear y beneficiarse del uso de la aplicación; haciendo que no solo suponga facilidades para la asesoría, sino que estas también lo puedan usar de incentivo para ganar nuevos clientes. Para llevar a cabo el planteamiento del producto final, se han empleado wireframes y diagramas de navegación mostrando cada pantalla y las relaciones entre ellas, y un detallado diagrama de entidades para la estructura de la base de datos. Para la versión primaria de la aplicación se ha trabajado con la en torno a desarrollo xCode, usando lenguaje swift y utilizando SQLite. A pesar de haber realizado la parte del planteamiento del producto acabado de manera cuidadosa, un golpe a la implementación de parte de este diseño a la versión primaria se han ido modificando varios puntos; principalmente tenía más sentido de cara el usuario disponer ciertas pantallas de manera diferente. En conclusión, las herramientas escogidas han sido las acertadas para llevar a cabo la implementación de esta versión primaria, durante la cual se ha podido comprobar como de complejo y la cantidad de horas que se necesitarían para llegar a desarrollar el producto acabado planteado.es
dc.description.abstractThe goal of this work is to make an approach of an application for advisors and their clients; and to develop a primary version that shows how much would cost to implement a finished product of these characteristics. The software that we have as a goal is a CRM that encompasses the sections of Customer Service, Recruitment and Services that an advisory needs to offer to its clients. The idea is that those clients can also use and take benefit from the application; making that it doesn¿t only suppose simplifying the daily work for the consultancy, but also an incentive to win new clients. In order to carry out the final product approach, wireframes and navigation diagrams have been used showing each screen and the relationships between them, and also a detailed diagram of entities for the structure of the database. For the primary version of the application, it has been used the xCode development environment, with Swift language and using SQLite. Despite of doing the part of the approach accurately, during the implementation of part of this design on the primary version there has been modifications on several points; it was found that disposing certain screens in a different way had more meaning for the user. In conclusion, the tools chosen were the right ones to carry out the implementation of this primary version, during which it was possible to verify how complex and the amount of hours that would be needed to develop the finished product approached.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectCRMen
dc.subjectbases de dadesca
dc.subjectSwiftes
dc.subjectSwiften
dc.subjectSQLiteen
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectCRMes
dc.subjectCRMca
dc.subjectbases de datoses
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectSwiftca
dc.subjectSQLitees
dc.subjectSQLiteca
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFMen
dc.titleEstructura d'un CRM per a assessories-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFMca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFMes
dc.contributor.directorGarrigues, Carles-
dc.contributor.tutorEscuer Latorre, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilarrocaTFM0619memòria.pdfMemòria del TFM2,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ilarrocaTFM0619manual de compilació.pdfManual de compilació del TFM790,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ilarrocaTFM0619manual d'usuari.pdfManual d' usuari del TFM757,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open