Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/102570
Title: La regulación de la factura electrónica en el sector público
Author: Delgado García, Ana María
Others: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Keywords: Factura electrònica
Sector públic
Administració electrònica
Impostos
Morositat
Factura electrónica
Sector público
Administración electrónica
Impuestos
Morosidad
Issue Date: 1-Jun-2014
Publisher: IDP Revista de Internet Derecho y Política
Citation: Delgado García, A.M. (2014). La regulación de la factura electrónica en el sector público. IDP. Revista de Internet, derecho y política, (18), 97-107. doi: 10.7238/idp.v0i18.2306
Also see: http://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i18.2306/galley/2362/download/
Abstract: La regulació de l'ús de la factura electrònica en les administracions públiques ha estat recentment modificada per mitjà de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. Mitjançant aquesta norma es vol fonamentalment lluitar contra la morositat de les administracions públiques, per mitjà de l'impuls de la utilització de la factura electrònica i la creació d'un registre comptable, de manera que s'agilitin els procediments de pagament als proveïdors i es coneguin amb més detall les factures pendents de pagament. També es regulen en aquesta norma legal, entre altres temes, el registre comptable de factures i el procediment de tramitació en les administracions públiques, els efectes de la recepció de la factura electrònica, les facultats dels òrgans de control i col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la validesa de la factura electrònica davant les administracions públiques i els seus efectes tributaris, l'intercanvi d'informació entre la hisenda pública i els òrgans pagadors de les administracions públiques sobre els seus deutors i els pagaments als proveïdors, la factura electrònica en les empreses que prestin serveis al públic en general d'especial transcendència econòmica i l'eficàcia executiva de la factura electrònica.
La regulación del uso de la factura electrónica en las administraciones públicas ha sido recientemente modificada por medio de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. Mediante esta norma se pretende fundamentalmente luchar contra la morosidad de las administraciones públicas, a través del impulso de la utilización de la factura electrónica y la creación de un registro contable, de forma que se agilicen los procedimientos de pago a los proveedores y se conozcan con más detalle las facturas pendientes de pago. También se regulan en esta norma legal, entre otros temas, el registro contable de facturas y el procedimiento de tramitación en las administraciones públicas, los efectos de la recepción de la factura electrónica, las facultades de los órganos de control y colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validez de la factura electrónica ante las administraciones públicas y sus efectos tributarios, el intercambio de información entre la hacienda pública y los órganos pagadores de las administraciones públicas sobre los deudores de estas y los pagos a los proveedores, la factura electrónica en las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica y la eficacia ejecutiva de la factura electrónica.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/102570
ISSN: 1699-8154MIAR
Appears in Collections:2014, n. 18
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
regulacion_factura_e.pdf462,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.