Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12802
Title: Fundamentos de sistemas de información, setiembre 2011
Author: Guill Fuster, Humi
Guitart Hormigo, María Isabel
Joana, José Maria
Rodríguez Bermúdez, José Ramón
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: information systems
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En aquesta assignatura us començarem a introduir en el món dels sistemes d'informació: cal tenir molt clars determinats conceptes, conèixer quines son les possibles peces de tot aquest entramat, quines són les diferents formes de provisió, com s'integren entre sí (ERP) i també amb l'entorn (CRM, SCM), com generen informació que ha de ser adequadament tractada i utilitzada en diferents àmbits de l'empresa ( BI), que ha de ser capaç de generar coneixement (KM), tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum. En aquest sentit , aquesta serà una assignatura eminentment pràctica; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa.
En esta asignatura os empezaremos a introducir en el mundo de los sistemas de información: hay que tener muy claros determinados conceptos, conocer las posibles piezas de todo este entramado, cuáles son las diferentes formas de provisión, como se integran entre sí (ERP) y también con el entorno (CRM,SCM), como generan información que tiene que ser adecuadamente tratada y utilizada en diferentes ámbitos de la empresa (BI), que tiene que ser capaz de generar conocimiento (KM), todo ello para aportar ventaja competitiva a la empresa, independientemente de su volumen. En este sentido , esta será una asignatura eminentemente práctica; desde la explicación de los conceptos teóricos pasaremos gradualmente hacia la práctica por que os empezáis a familiarizar con el mundo de la gestión de los sistemas de información a la empresa.
Language: 
URI: http://hdl.handle.net/10609/12802
Appears in Collections:UOC Learning resources
Recursos Educativos UOC Abiertos