Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/148780
Título : Formacions i creences no transfòbiques del professorat per garantir la inclusió en les aules. Capacitació docent per guiar i acompanyar l’alumnat trans
Autoría: Guiu Escudero, Neus
Tutor: Gallardo, Sandra  
Resumen : És greu que les persones trans segueixin patint riscos de vulnerabilitat i exclusió social, malgrat des de la transició democràtica hagin hagut grans avenços en relació al reconeixement del col·lectiu LGTBIQ+. Això esdevé, perquè vivim en una societat sexista, on les persones que no se senten identificades amb el sexe o gènere que, culturalment, tenen són discriminades. Portant això a menors, vindria a ser la transfòbia que pateixen dins les aules. Ara bé, analitzant la normativa al respecte, la realitat no concorda amb la teoria, és a dir, les experiències d’aquestes persones no és el que es reflecteix en la legislació dins l’àmbit educatiu: garantir la inclusió de tot l’alumnat, independentment de la seva orientació o identitat sexual o de gènere. En efecte, les persones responsables de vetllar-ho són els equips docents, essent qui es troben al capdavant i qui han d’afrontar els nous reptes, en col·laboració de les administracions. Així doncs, en el present estudi, es va pretendre identificar els coneixements que disposen els equips docent per garantir-ne la inclusió, a través d’una mostra de 57 persones (mestres i professors i professores). Per fer-ho, es va dissenyar un qüestionari, dividit en tres dimensions: actitud, coneixements i pràctiques inclusives. Els resultats van indicar que el professorat no està prou preparat per garantir-ho, detectant actituds negatives, encara que fossin mínimes, un coneixement una mica favorable i manca d’eines i recursos per guiar i acompanyar l’alumnat trans.
It is serious that transgender people continue to be at risk of vulnerability and social exclusion, despite the fact that since the democratic transition there have been great advances in the recognition of the LGTBIQ+ collective. This is because we live in a sexist society, where people who do not identify with the sex or gender, they culturally identify with, are discriminated against. This is the kind of transphobia they suffer in the classroom. However, analysing the relevant legislation, the reality does not correspond to the theory, that is to, the experiences of these people are not what is reflected in the legislation in the field of education: guaranteeing the inclusion of all students, regardless of their sexual or gender orientation or identity. In fact, the people responsible for achieving this are the teaching staff, who are at the forefront and who have to face the new challenges, in collaboration with the administrations. Thus, in this study, the aim was to identify the knowledge that teaching teams have to guarantee inclusion, through a sample of 57 teachers. To do this, a questionnaire was designed, divided into three dimensions: attitude, knowledge and inclusive practices. The results showed that teachers are not sufficiently prepared to guarantee this, detecting negative attitudes, even if they are minimal, a somewhat favourable knowledge and a lack of tools and resources to guide and accompany transgender pupils.
Palabras clave : transfòbia
menors trans
inclusió
formació docent
estudis de gènere
gender studies
trans children
teacher training
educational system
inclusion
transphobia
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : jul-2023
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TFM Neus Guiu.pdfMemòria del TFM3,29 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Comparte:
Exporta:
Consulta las estadísticas

Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons