Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/291
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMiralles i Puig, Laia-
dc.contributor.authorSancho Vinuesa, Teresa-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.date.accessioned2010-02-16T11:43:43Z-
dc.date.available2010-02-16T11:43:43Z-
dc.date.issued2004-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/291-
dc.description.abstractEl desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) durant els darrers quaranta anys del segle XX i la seva incorporació en els diferents àmbits de l'activitat humana ens porten a plantejar-nos, al començament del segle XXI, quines són les transformacions profundes que acompanyen aquests fets i quines són les conseqüències que, com a mínim a curt termini, comporten. El focus d'aquest projecte és l'anàlisi dels processos de transformació de la vida acadèmica universitària en l'àmbit català, la seva vinculació amb la realitat actual i les repercussions que els processos esmentats tenen en la societat en general. De manera més específica, l'objectiu és, en primer lloc, explorar amb una perspectiva global la incorporació d'Internet a les universitats catalanes i, en segon lloc, analitzar els processos de canvi que aquest fet comporta en els processos de formació i recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquest informe presenta els resultats de tres estudis concrets, cadascun dels quals té uns objectius, una metodologia i una discussió particulars: Configuració de la xarxa d'universitats catalanes: connexió física i projectes compartits, Presència de les universitats catalanes a Internet, i Estudi de cas: la URV.ca
dc.description.abstractEl desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante los últimos cuarenta años del siglo XX y su incorporación en los diferentes ámbitos de la actividad humana nos llevan a plantearnos, a principio del siglo XXI, cuáles son las transformaciones profundas que acompañan a estos hechos y cuáles son las consecuencias que, por lo menos a corto plazo, comportan. El foco de este proyecto es el análisis de los procesos de transformación de la vida académica universitaria en el ámbito catalán, su vinculación con la realidad actual y las repercusiones que los mencionados procesos tienen en la sociedad en general. De manera más específica, el objetivo es, en primer lugar, explorar con una perspectiva global la incorporación de Internet en las universidades catalanas y, en segundo lugar, analizar los procesos de cambio que este hecho comporta en los procesos de formación e investigación de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Este informe presenta los resultados de tres estudios concretos, cada uno de los cuales tiene unos objetivos, una metodología y una discusión particulares: Configuración de la red de universidades catalanas: conexión física y proyectos compartidos, Presencia de las universidades catalanas en Internet, y Estudio de caso: la URV.es
dc.description.abstractThe development of information and communication technologies (ICT) during the last forty years of the 20th century and their incorporation in different areas of human activity has led us to consider, at the beginning of the 21st century, what profound transformations have accompanied this and what the consequences involved are, at least in the short term. The focus of this project is the analysis of the processes of transformation of university academic life in the Catalan context, their relationship with the current reality and the repercussions that these processes have on society in general. More specifically, the objective is, first, to explore from a global perspective the introduction of the Internet in Catalan universities and, secondly, to analyse the processes of change that this involved in the educational and research processes at Tarragona's Rovira i Virgili University (URV). This report presents the results of three specific studies, each one with distinct objectives, methodology and discussion: Configuration of the Catalan Universities Network: Physical Connection and Shared Projects; Presence of Catalan Universities on the Internet, and Case Study: the URV.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.relation.ispartofseriesProjecte Internet Catalunya (PIC)ca
dc.relation.ispartofseriesProyecto Internet Cataluña (PIC)es
dc.relation.ispartofseriesProject Internet Catalonia (PIC)en
dc.rightsEls informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (IN3-UOC) i el suport de la Generalitat de Catalunya, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca-
dc.subject.lcshInternet in education -- Cataloniaen
dc.subject.lcshInternet in higher education -- Cataloniaen
dc.titleInternet i la xarxa d'universitats catalanes. Informe de recercaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Knowledge Societyen
dc.subject.lemacInternet en l'ensenyament -- Catalunyaca
dc.subject.lemacInternet en l'ensenyament universitari -- Catalunyaca
dc.subject.lcshesInternet en la enseñanza -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesInternet en la enseñanza superior -- Cataluñaes
dc.contributor.directorSancho Vinuesa, Teresa-
dc.gir.idAR/xxx-
Appears in Collections:Articles cientÍfics
Research papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIC_Universitat_0.pdf2,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open