Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/5361
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCastells Oliván, Manuel-
dc.contributor.authorTubella, Imma-
dc.contributor.authorSancho-Vinuesa, Teresa-
dc.contributor.authorRoca Sales, Meritxell-
dc.contributor.authorDíaz de la Isla Gómez, Isabel-
dc.contributor.authorWellman, Barry-
dc.contributor.authorAracil Ferrer, Jèsica-
dc.contributor.authorGarcía, Berta-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.date.accessioned2010-11-23T10:24:09Z-
dc.date.available2010-11-23T10:24:09Z-
dc.date.issued2007-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/5361-
dc.description.abstractAquest estudi analitza les pràctiques diàries, els valors socials i les actituds de la població catalana en el procés de transició cap a la societat xarxa. Analitza el comportament de les persones a Internet i fora d'Internet, investigant el paper específic dels usos d'Internet a l'hora d'influenciar pràctiques i actituds. Es basa en les respostes a una enquesta de 3.005 individus, una mostra representativa de la població catalana el 2002. L'enquesta es va fer entre el febrer i el maig del 2002, i es basava en entrevistes cara a cara a partir d'un qüestionari de 179 preguntes. Es van utilitzar fonts secundàries per a situar els resultats catalans, particularment sobre els usos d'Internet, en el context global. L'anàlisi es va completar el 2007 incorporant-hi noves dades secundàries. L'estudi va cobrir pràctiques socials de treball, comunicació, sociabilitat, usos d'espai i temps, usos d'Internet, identitat cultural, pràctica política, associacionisme i formació de projectes d'autonomia. Es van construir diversos models estadístics per a proporcionar una anàlisi causal de cada una d'aquestes àrees d'estudi. El descobriment més significatiu fa referència a la relació entre els usos d'Internet i la construcció d'autonomia per part d'actors socials. Fent servir anàlisis factorial, l'estudi va definir cinc índexs d'autonomia que eren estadísticament independents: autonomia personal, autonomia professional, autonomia comunicativa, autonomia corporal i autonomia sociopolítica. Cada un d'aquests índexs d'autonomia independents estan fortament associats amb la freqüència i la intensitat de l'ús d'Internet, i les relacions observades es mantenen quan es controlen per variables sociodemogràfiques. A partir d'aquest estudi es pot afirmar que Internet és una plataforma important per a la construcció d'autonomia en la societat xarxa. En general, la societat catalana sembla que canviï de manera similar a altres societats en transició, amb l'èmfasi afegit del paper del territori i la família a l'hora d'enfortir les relacions socials, amb la contribució positiva d'Internet a un dens patró d'interacció social.ca
dc.description.abstractEl estudio analiza las prácticas diarias, los valores sociales y las actitudes de la población catalana en el proceso de transición hacia la sociedad red. Analiza el comportamiento de las personas en Internet y fuera de Internet, investigando el papel específico de los usos de Internet a la hora de influenciar prácticas y actitudes. Se basa en las respuestas a una encuesta de 3.005 individuos, una muestra representativa de la población catalana en el 2002. La encuesta se realizó entre febrero y mayo del 2002, y se basó en entrevistas cara a cara a partir de un cuestionario de 179 preguntas. Se utilizaron fuentes secundarias para situar los resultados catalanes, particularmente sobre los usos de Internet, en el contexto global. El análisis se completó en el 2007 incorporando nuevos datos secundarios. El estudio cubrió las prácticas sociales de trabajo, comunicación, sociabilidad, usos de espacio y tiempo, usos de Internet, identidad cultural, práctica política, asociacionismo y formación de proyectos de autonomía. Se construyeron varios modelos estadísticos para proporcionar un análisis causal de cada una de estas áreas de estudio. El descubrimiento más significativo hace referencia a la relación entre los usos de Internet y la construcción de autonomía por los actores sociales. Utilizando análisis factorial, el estudio definió cinco índices de autonomía que eran independientes estadísticamente: la autonomía personal, la autonomía profesional, la autonomía comunicativa, la autonomía corporal y la autonomía sociopolítica. Cada uno de estos índices de autonomía independientes están estrechamente asociados con la frecuencia y la intensidad del uso de Internet, y las relaciones asociadas se mantienen cuando se controlan por variables sociodemográficas. A partir de este estudio se puede afirmar que Internet es una plataforma importante para la construcción de autonomía en la sociedad red. En general, la sociedad catalana parece cambiar del mismo modo que otras sociedades en transición, con el énfasis añadido del papel del territorio y la familia a la hora de fortalecer las relaciones sociales, con la contribución positiva de Internet a un patrón muy denso de interacción social.es
dc.description.abstractThis study analyzes the everyday practices, social values, and attitudes of the Catalan population in the process of transition towards the network society. It analyzes behavior online and off-line, investigating the specific role of Internet uses in influencing practices and attitudes. It is based on the answers to a survey of 3,005 individuals, a representative sample of the Catalan population in 2002. The survey was conducted between February and May 2002, and was based on face-to-face interviews using a questionnaire of 179 questions. Secondary sources were used to place the Catalan findings, particularly on the uses of the Internet, in the global context. The analysis was completed in 2007 by incorporating new secondary data. The study covered social practices of work, communication, sociability, uses of space and time, uses of the Internet, cultural identity, political practice, associationism, and formation of individual projects. A number of statistical models were built to provide a causal analysis of each one of these areas of study. The most striking finding refers to the relationship between Internet uses and the construction of autonomy by social actors. Using factor analysis, the study defined five indexes of autonomy that were statistically independent: personal autonomy, professional autonomy, communicative autonomy, body autonomy, and socio-political autonomy. Each one of these independent autonomy indexes were closely associated with frequency and intensity of Internet use, and the relationship when controlled by socio-demographic variables. On the basis of this study it is possible to claim that Internet is a significant platform for the construction of autonomy in the network society. Overall, Catalan society seems to be changing along paths similar to those of other societies in transition, with the added emphasis of the role of territory and family in strengthening social relations, with the positive contribution of the Internet to a very dense pattern of social interaction.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.relation.ispartofseriesProjecte Internet Catalunya (PIC)ca
dc.relation.ispartofseriesProject Internet Catalonia (PIC)en
dc.relation.ispartofseriesProyecto Internet Catalunya (PIC)es
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subject.lcshInformation society -- Cataloniaen
dc.subject.lcshInformation technology -- Cataloniaen
dc.subject.lcshInformation society -- Economic aspectsen
dc.subject.lcshInformation society -- Political aspectsen
dc.subject.lcshInformation society -- Social aspectsen
dc.titleLa societat xarxa a Catalunya. Informe de recerca I-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Knowledge Societyen
dc.subject.lemacSocietat de la informació -- Catalunyaca
dc.subject.lemacTecnologia de la informació -- Catalunyaca
dc.subject.lemacSocietat de la informació -- Aspectes econòmicsca
dc.subject.lemacSocietat de la informació -- Aspectes políticsca
dc.subject.lemacSocietat de la informació -- Aspectes socialsca
dc.subject.lcshesSociedad de la información -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesTecnología de la información -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesSociedad de la información -- Aspectos económicoses
dc.subject.lcshesSociedad de la información -- Aspectos políticoses
dc.subject.lcshesSociedad de la información -- Aspectos socialeses
dc.gir.idDT/0000000037-
Appears in Collections:Articles cientÍfics
Research papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pic1.pdfInforme de recerca2,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open