Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/60326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBadia, Antoni-
dc.contributor.authorMeneses, Julio-
dc.contributor.authorGarcia, Consuelo-
dc.date.accessioned2017-02-01T07:35:51Z-
dc.date.available2017-02-01T07:35:51Z-
dc.date.issued2017-01-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/60326-
dc.description.abstractLa finalitat d'aquesta recerca ha estat proporcionar una visió integradora d'alguns components constitutius de la identitat del professor com a docent en aules virtuals universitàries, en una universitat amb una docència totalment virtual. Els tres aspectes estudiats són els rols en l'ensenyament virtual, els enfocaments en l'ensenyament virtual i els sentiments en l'ensenyament virtual, en tant que atributs de l'ensenyament virtual que són objecte d'una valoració afectiva. Nou-cents seixanta-cinc professors col·laboradors docents de la UOC van respondre, a finals de l'any 2011 i principis de 2012, un qüestionari format per quatre seccions: dades sòcio-professionals, rols en l'ensenyament, enfocaments en l'ensenyament i atributs afectius de l'ensenyament, tots aplicats a la docència virtual. El procés d'anàlisi de les dades ha implicat dos tipus d'anàlisi estadística. La primera ha consistit a obtenir una descripció dels quatre blocs del qüestionari i, a més a més, el desenvolupament de tres anàlisis factorials exploratoris sobre les dades obtingudes en les seccions 2, 3 i 4 del qüestionari. La segona ha consistit en desenvolupar dues anàlisis de regressió múltiple. La primera ha servit per identificar quines són les variables predictores de l'adopció d'un determinat enfocament en l'ensenyament virtual, i la segona ha permès identificar les variables predictores dels atributs afectius de l'ensenyament virtual. Els principals resultats obtinguts en aquesta investigació són: a) S'han identificat cinc tipus de rols en l'ensenyament virtual: gestió de la interacció social, disseny instruccional, guiatge en l'ús de la tecnologia, avaluació de l'aprenentatge i suport a l'aprenentatge; b) S'han identificat tres tipus d'enfocaments en relació a l'ensenyament virtual: aprenentatge col·laboratiu, adquisició de contingut i construcció de coneixement; c) S'han identificat tres tipus d'atributs afectius de l'ensenyament virtual: el valor de l'ensenyament virtual, el confort amb l'ensenyament virtual i el dinamisme de l'ensenyament virtual; d) La formació acadèmica, el grau de dedicació a la docència virtual i, en especial, la importància atorgada a alguns tipus de rols en l'ensenyament virtual són els predictors més rellevants de l'adopció d'un enfocament particular en l'ensenyament virtual; i e) El gènere, l'àmbit de coneixement, el grau de dedicació a la docència virtual, els rols en l'ensenyament virtual i els enfocaments en l'ensenyament virtual són els predictors més importants dels atributs afectius de l'ensenyament virtual. A la part final de l'informe es proposen diverses vies per a la millora i la innovació docent derivades dels resultats obtinguts en la investigació.ca
dc.description.abstractLa finalidad de esta investigación ha sido proporcionar una visión integradora de algunos componentes constitutivos de la identidad del profesor como docente en aulas virtuales universitarias, en una universidad con una docencia completamente virtual. Los tres aspectos estudiados son los roles en la enseñanza virtual, los enfoques en la enseñanza virtual y los sentimientos en la enseñanza virtual, como atributos de la enseñanza virtual que son objeto de una valoración afectiva. Novecientos sesenta y cinco profesores colaboradores docentes de la UOC respondieron, a finales del año 2011 y principios de 2012, un cuestionario formado por cuatro secciones: datos socio-profesionales, roles en la enseñanza, enfoques en la enseñanza y atributos afectivos de la enseñanza, todos aplicados a la docencia virtual. El proceso de análisis de los datos ha implicado dos tipos de análisis estadístico. El primero ha consistido en obtener una descripción de los cuatro bloques del cuestionario y, además, el desarrollo de tres análisis factoriales exploratorios sobre los datos obtenidos en las secciones 2, 3 y 4 del cuestionario. El segundo ha consistido en desarrollar dos análisis de regresión múltiple. El primero ha servido para identificar cuáles son las variables predictoras de la adopción de un determinado enfoque en la enseñanza virtual, y el segundo ha permitido identificar las variables predictoras de los atributos afectivos de la enseñanza virtual. Los principales resultados obtenidos en esta investigación son: a) Se han identificado cinco tipos de roles en la enseñanza virtual: gestión de la interacción social, diseño instruccional, guía en el uso de la tecnología, evaluación del aprendizaje y apoyo al aprendizaje; b) Se han identificado tres tipos de enfoques en relación a la enseñanza virtual: aprendizaje colaborativo, adquisición de contenido y construcción de conocimiento; c) Se han identificado tres tipos de atributos afectivos de la enseñanza virtual: el valor de la enseñanza virtual, el confort con la enseñanza virtual y el dinamismo de la enseñanza virtual; d) La formación académica, el grado de dedicación a la docencia virtual y, en especial, la importancia otorgada a algunos tipos de roles en la enseñanza virtual son los predictores más relevantes de la adopción de un enfoque particular en la enseñanza virtual; y e) El género, el ámbito de conocimiento, el grado de dedicación a la docencia virtual, los roles en la enseñanza virtual y los enfoques en la enseñanza virtual son los predictores más importantes de los atributos afectivos de la enseñanza virtual. En la parte final del informe se proponen varias vías para la mejora y la innovación docente derivadas de los resultados obtenidos en la investigación.es
dc.description.abstractThe purpose of this research has been to provide an integrative vision of some constituent components of the teacher's identity as a teacher in virtual university classrooms, in a university with a completely virtual teaching. The three aspects studied are the roles in virtual teaching, approaches in virtual teaching and feelings in virtual teaching, as attributes of virtual teaching that are subject to an affective assessment.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.relation.ispartofseriesInforme de recerca-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectenfocaments en l'ensenyament virtualca
dc.subjectenfoques en la enseñanza virtuales
dc.subjectapproaches to teaching onlineen
dc.subjectrols del professor en l'ensenyament virtualca
dc.subjectroles del profesor en la enseñanza virtuales
dc.subjectteacher roles in teaching onlineen
dc.subjectemocions en l'ensenyament virtualca
dc.subjectemociones en la enseñanza virtuales
dc.subjectemotions in teaching onlineen
dc.subjectentorns virtuals d'aprenentatgeca
dc.subjectentornos virtuales de aprendizajees
dc.subjectvirtual learning environmentsen
dc.subjectuniversitat completament virtualca
dc.subjectuniversidad completamente virtuales
dc.subjectfully online universityen
dc.subject.lcshWeb-based instructionen
dc.titleLa identitat del professor com a docent virtual : Rols, enfocaments i sentiments. El cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning)en
dc.subject.lemacEnsenyament virtualca
dc.subject.lcshesEnseñanza virtuales
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badia_Meneses_Garcia_CAT_2017.pdf5,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.