Recerca 4458

Logo

Inclou les publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dipositades pel personal docent i de recerca.
Incluye las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) depositadas por el personal docente y de investigación.
It includes the Open Access publications derived from the research activity of the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia, UOC) deposited by both academic and research staff.

Cerca
Col·leccions d'aquesta comunitat