Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/75145
Title: Posicionaments polítics i centralitat social. Una lectura de les distàncies polítiques i culturals entre els joves catalans
Author: Gonzàlez Balletbò, Isaac  
Benito Pérez, Ricard  
Abstract: La centralitat social és a la classe mitjana el que posseir un elevat capital cultural i social és a les elits. La centralitat social implica sentir-se interpel·lat com a agent actiu pel tramat institucional que l'envolta i que ordena la vida pública, de forma que es reconeix plenament com a ciutadà. Fins i tot si s'és crític amb aquest entorn institucional, no és percebut com a aliè. Però la centralitat social no és només una percepció: se sustenta en un tramat relacional que fa que les persones sentin ben lluny o ben a prop la proximitat de les posicions institucionalment significatives. En aquesta recerca hem investigat fins a quin punt les pràctiques i els imaginaris polítics i participatius funcionen com a constructes culturals de capitalització simbòlica de la classe mitjana, associats al concepte de centralitat social. Les dimensions de la centralitat social que hem abordat són: la centralitat política (integrada per les percepcions polítiques, les actituds polítiques i l'activisme polític), la ideologia, la participació associativa, l'adscripció nacional, la trajectòria lingüística i el consum cultural legítim. Per fer-ho, hem treballat sobre les dades de l'Enquesta de Participació i Política (2011), l'Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012) i l'enquesta del CIS Cultura Política de los Jóvenes (2011). En l'anàlisi ens hem emprat sobretot models de regressió, i en la majoria dels models les variables que hem situat com a dependents són les diferents dimensions (i subdimensions) de la centralitat social. L'anàlisi demostra que no existeix la centralitat social com a marcador sistemàtic de la frontera cultural, relacional i perceptiva entre els joves de classe mitjana i de classe subalterna. No agrupa sistemàticament els joves que s'hi ubiquen i exclou els que no. En canvi, la centralitat social esdevé un nòdul on conflueixen tota una sèrie de tendències subjacents en les preferències i disposicions polítiques i culturals dels joves; efectivament, no estan determinades pel seu estatus familiar i personal, però hi estan profundament influïdes. La complexitat de la realitat social fa que cap manifestació cultural (ni les dels gustos i preferències artístiques, ni encara menys les dels gustos, preferències i disposicions cíviques i polítiques) estigui totalment determinada per la posició estructural de la qual es parteix o que s'ha adquirit. Els gustos conflueixen i prenen configuracions canviants al llarg del temps; es produeixen dinàmiques imitatives i contagis entre grups en posicions socials diferents; les posicions estructurals que els individus ocupen no són absolutament rígides, inamovibles i heretades; la frontera econòmica del que hem anomenat classe mitjana i classe subalterna és tot menys clara, de forma que no és d'estranyar que tampoc ho siguin les seves expressions culturals. Tot plegat fa absurd pensar en la centralitat social en termes deterministes. Alhora, obviar la profunda associació que s¿evidencia entre l'estatus socioeconòmic i la centralitat social dificulta enormement poder radiografiar la nostra societat. En termes generals, el més interessant de l'estudi ha estat comprovar la forta afinitat que s'estableix entre les diferents dimensions de la centralitat social. Totes elles apunten en una mateixa direcció i afecten, en positiu o en negatiu, perfils força similars de persones. La centralitat social no diferencia de forma rígida i contundent els joves, però estableix uns gradients d'afinitats carregades de connotacions classistes, malgrat no dibuixi fronteres precises. En aquest sentit, la centralitat social emergeix com un concepte clau per entendre les distàncies en les cosmovisions dels joves, i, vinculat a això, la manera en què conceben la seva posició en la societat i les seves possibilitats de mobilitat ascendent. Així doncs, més enllà del valor d'ús de les pràctiques polítiques i participatives -el que podríem anomenar la dimensió pràctica d¿aquestes qüestions-, totes elles carreguen una dimensió simbòlica, un valor de canvi que hi opera en paral·lel. Les dimensions de la centralitat social són un llenguatge no verbal que ens parla de qui som i de quina posició ocupem en el món, de com ens posicionem en relació a aquells que no estan en la mateixa situació que nosaltres. En aquest sentit, la centralitat social no (no només) delimita carències, com tendim a pensar. La centralitat social (també) ens parla de com pensen i conceben la societat els joves "que se'n surten" (o que creuen que se'n sortiran) i "aquells que no se'n surten".
La centralidad social es a la clase media lo que poseer un elevado capital cultural y social a las élites. La centralidad social implica sentirse interpelado como agente activo por el entramado institucional que lo rodea y que ordena la vida pública, de forma que se reconoce plenamente como ciudadano. Incluso si se es crítico con este entorno institucional, no es percibido como ajeno. Pero la centralidad social no es sólo una percepción: se sustenta en un entramado relacional que hace que las personas sientan bien lejos o bien cerca la proximidad de las posiciones institucionalmente significativas. En esta investigación hemos investigado hasta qué punto las prácticas y los imaginarios políticos y participativos funcionan como constructes culturales de capitalización simbólica de la clase mediana, asociados al concepto de centralidad social. Las dimensiones de la centralidad social que hemos abordado son: la centralidad política (integrada por las percepciones políticas, las actitudes políticas y el activismo político), la ideología, la participación asociativa, la adscripción nacional, la trayectoria lingüística y el consumo cultural legítimo. Para hacerlo, hemos trabajado sobre los datos de la Encuesta de Participación y Política (2011), la Encuesta a la Juventud de Cataluña (2012) y la encuesta del CIS Cultura Política de los Jóvenes (2011). En el análisis nos hemos empleado sobre todo modelos de regresión, y en la mayoría de los modelos las variables que hemos situado como dependientes son las diferentes dimensiones (y subdimensions) de la centralidad social. El análisis demuestra que no existe la centralidad social como marcador sistemático de la frontera cultural, relacional y perceptiva entre los jóvenes de clase media y de clase subalterna. No agrupa sistemáticamente los jóvenes que se ubican y excluye los que no. En cambio, la centralidad social acontece un nódulo donde confluyen toda una serie de tendencias subyacentes en las preferencias y disposiciones políticas y culturales de los jóvenes; efectivamente, no están determinadas por su estatus familiar y personal, pero están profundamente influidas. La complejidad de la realidad social hace que ninguna manifestación cultural (ni las de los gustos y preferencias artísticas, ni todavía menos las de los gustos, preferencias y disposiciones cívicas y políticas) esté totalmente determinada por la posición estructural de la cual se parte o que se ha adquirido. Los gustos confluyen y toman configuraciones cambiantes a lo largo del tiempo; se producen dinámicas imitatives y contagios entre grupos en posiciones sociales diferentes; las posiciones estructurales que los individuos ocupan no son absolutamente rígidas, inamovibles y heredadas; la frontera económica del que hemos denominado clase media y clase subalterna es todo menos clara, de forma que no es de extrañar que tampoco lo sean sus expresiones culturales. Todo ello hace absurdo pensar en la centralidad social en términos deterministas. A la vez, obviar la profunda asociación que se evidencia entre el estatus socioeconómico y la centralidad social dificulta enormemente poder radiografiar nuestra sociedad. En términos generales, lo más interesante del estudio ha sido comprobar la fuerte afinidad que se establece entre las diferentes dimensiones de la centralidad social. Todas ellas apuntan en una misma dirección y afectan, en positivo o en negativo, perfiles bastante similares de personas. La centralidad social no diferencia de forma rígida y contundente los jóvenes, pero establece unos grados de afinidades cargadas de connotaciones clasistas, a pesar de que no dibuje fronteras precisas. En este sentido, la centralidad social emerge como un concepto clave para entender las distancias en las cosmovisiones de los jóvenes, y, vinculado a esto, la manera en que conciben su posición en la sociedad y sus posibilidades de movilidad ascendente. Así pues, más allá del valor de uso de las prácticas políticas y participativas -el que podríamos denominar la dimensión práctica de estas cuestiones-, todas ellas cargan una dimensión simbólica, un valor de cambio que opera en paralelo. Las dimensiones de la centralidad social son un lenguaje no verbal que nos habla de quién somos y de qué posición ocupamos en el mundo, de cómo nos posicionamos en relación a aquellos que no están en la misma situación que nosotros. En este sentido, la centralidad social no (no sólo) delimita carències, como tendemos a pensar. La centralidad social (también) nos habla de cómo piensan y conciben la sociedad los jóvenes "que se salen" (o que creen que se saldrán) y "aquellos que no se salen".
Keywords: youth
civic participation
political culture
social inequality
Type: info:eu-repo/semantics/report
info:eu-repo/semantics/report
Issue Date: 2015
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posicionaments poltics i centralitat social.pdf2,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open