Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/146803
Título : Cap a la jornada laboral de 32/h4 dies: el paper de l'Administració Pública
Autor : Pedro Aznar, Paula
Palabras clave : Administració Pública
jornada laboral de 4 dies
tiempo social
política pública
conciliación
Fecha de publicación : 9-jun-2022
Resumen : La posada en qüestió de les hores de la jornada de treball ha donat peu a un debat extens. La fita històrica del moviment obrer d’aconseguir una jornada laboral de 40 hores presenta ara símptomes de caducitat, donada la dificultat de compaginar treball i vida social. L’arrel d’aquesta qüestió és en realitat més profunda, i gira en torn la concepció del treball de la nostra societat i el temps social com una qüestió política i no natural. Situant-lo al centre de la nostra vida, cal avançar cap a un canvi de paradigma que se centre en la vida personal i no laboral. Aquest treball pretén abordar quin ha de ser el paper de l’administració pública, com a regidora de la vida social i encarregada de garantir l'adequat funcionament de la societat i de proveir els recursos i instruments necessaris per a la convivència justa i segura dels individus, en avançar cap a aquesta direcció. En concret, es focalitza en el disseny d’una política pública en matèria de la reducció de la jornada laboral a 32 hores i 4 dies, fent una anàlisi comparada de les actuacions realitzades a altres països i l’opinió d’experts en la matèria.
Idioma: Catalán
URI : http://hdl.handle.net/10609/146803
Aparece en las colecciones: Treballs, papers de recerca

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
M7027_20212_PEC4_PEDRO_AZNAR.pdf704,65 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Comparte:
Exporta:
Consulta las estadísticas

Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.