Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/2965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCastaño Muñoz, Jonatan-
dc.date.accessioned2010-09-13T08:48:27Z-
dc.date.available2010-09-13T08:48:27Z-
dc.date.issued2010-01-13-
dc.identifier.citationCastaño-Muñoz, Jonatan (2010). "La desigualdad digital entre los alumnos universitarios de los países desarrollados y su relación con el rendimiento académico". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, núm 1-
dc.identifier.issn1698-580XMIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/2965-
dc.description.abstractLa recerca sobre la "digital divide" ha posat de manifest que no solament és important estudiar les diferències entre la gent que té accés a Internet i la que no. Actualment també ho és estudiar altres dimensions: habilitats en l'ús d'Internet, temps a la Xarxa i especialment els tipus d'usos que la gent fa d'Internet. Igualment, per a cada una d'aquestes dimensions és important estudiar els determinants i les conseqüències socials. D'acord amb l'anterior, i portant el camp d'anàlisi a la influència d'Internet en el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris, aquest article presenta en primer lloc una panoràmica de l'estat actual d'aquestes dimensions i dels seus determinants per després analitzar la influència en el rendiment acadèmic. Les dades analitzades, d'acord amb la recerca internacional, mostren que: a) els efectes d'Internet en el rendiment acadèmic no són directes, sinó que depenen de variables intermèdies i b) els efectes positius d'Internet són més grans per a aquells estudiants amb un "background" que afavoreix ja de per si, sense la intervenció d'Internet, l'obtenció de millors resultats acadèmics, o dit d'una altra manera, les dades ens indiquen que els efectes positius d'Internet en el rendiment acadèmic segueixen el patró de la hipòtesi del "knowledge gap".ca
dc.description.abstractResearch on the digital divide has shown that it is important to study more than just the differences between those who do or do not have Internet access. Other dimensions that should currently be studied are: Internet skills, time spent on the Internet and, in particular, the use people make of the Internet. For each of these it is important to study the determinants and social consequences. In this paper we first present an overview of these dimensions and their determinants, and secondly analyse the influence of the dimensions with respect to the academic performance of university students. The analysed data, in agreement with international research, demonstrate that a) the effects of the Internet on academic performance are not direct, but mediated by variables and, b) the positive effects of the Internet are more pronounced in those students whose background is already more favourable for achieving better academic results without using the Internet, in agreement with the knowldege gap hypothesis.en
dc.description.abstractLa investigación sobre la "digital divide" ha puesto de manifiesto cómo no solo es importante estudiar las diferencias entre la gente que tiene acceso a Internet y la que no. Actualmente existen otras dimensiones que cabe estudiar: habilidades en el uso de Internet, tiempo en la red y especialmente los tipos de usos que la gente hace de Internet. Igualmente, para cada una de estas dimensiones es importante estudiar sus determinantes y sus consecuencias sociales. De acuerdo con lo anterior, y llevando el campo de análisis a la influencia de Internet en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, este artículo presenta en primer lugar una panorámica del estado actual de estas dimensiones y de sus determinantes para después analizar la influencia en el rendimiento académico. Los datos analizados, en consonancia con la investigación internacional, muestran cómo: a) los efectos de Internet en el rendimiento académico no son directos sino mediados por variables intermedias y, b) los efectos positivos de Internet son mayores para aquellos estudiantes con un "background" que favorece ya de por sí, sin la intervención de Internet, la obtención de mejores resultados académicos, o dicho de otra manera, los datos nos indican que los efectos positivos de Internet en el rendimiento académico siguen el patrón de la hipótesis del "knowledge gap".es
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectrendiment acadèmicca
dc.subjectbretxa digitalca
dc.subjectdesigualtat digitalca
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjectknowledge gapca
dc.subjectacademic performanceen
dc.subjectdigital divideen
dc.subjectdigital inequalityen
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectknowledge gapen
dc.subjectrendimiento académicoes
dc.subjectbrecha digitales
dc.subjectdesigualdad digitales
dc.subjecteducación superiores
dc.subjectknowledge gapes
dc.subject.lcshElectronic information resource literacyen
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Effect of technological innovations onen
dc.titleLa desigualdad digital entre los alumnos universitarios de los países desarrollados y su relación con el rendimiento académicoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning)en
dc.subject.lemacAlfabetització digitalca
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- Efecte de les innovacions tecnològiquesca
dc.subject.lcshesAlfabetización digitales
dc.subject.lcshesEnseñanza universitaria -- Efectos de las innovaciones tecnológicases
dc.source.urlhttp://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/-
dc.date.updated2010-09-13T08:48:27Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2010, vol. 7, n. 1
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
m4_castano_esp.pdf1,43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

by ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Vi devas atribui la verkon tiel kiel specifis la a?toro a? la permesil-posedanto. Debes reconocer la autor�a de la obra en los t�rminos especificados por el propio autor o licenciante. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ???? ????? ?? ?????? (??? ?????) ????? ??????? ??-??? ????? ?? ????? ???????. Deve licenciar a sua obra da forma especificada pelo autor ou licenciante. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ?????? ? ???? ??, ??, ??, ??, ?? ? ???? ?? ?????. ? ??, ???? ????? ????? ???. The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work. In return, licensees must give the original author credit. O licenciante permite copiar, distribuir, exibir e executar sua obra. Em contrapartida, o licenciado deve dar cr�dito ao autor original. U dient bij het werk de naamsvermelding te vermelden op de door de maker of licentiegever aangegeven wijze. Du skal kreditere v�rket p� den m�de, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. Lisenssin antaja sallii teoksen kopioinnin, n�ytt�misen ja esitt�misen sill� ehdolla ett� lisenssin saaja ilmoittaa alkuper�isen tekij�n nimen. O licenciador permite copiar, distribu�r e comunicar publicamente a obra. A cambio, hai que citar ao autor orixinal O swanet?e go tsebagat?a mo?omo ka tsela yeo e bolet?wego ke mongwadi goba yo a tsent?hit?ego laesense. Debe reconocer los cr�ditos de la obra de la manera especificada por el autor o licenciante. Le donneur de licence autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. ?????????????????????????????????????????????????????????? L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el licenciante. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. A szerz? vagy a jogosult �ltal meghat�rozott m�don kell megjel�lni a m?vet (pl. a szerz? �s a c�m felt�ntet�s�vel). El llicenciador us permet copiar, distribuir i comunicar p�blicament l'obra. A canvi, heu de recon�ixer i citar l'autor original. Davatelj licence dopu?ta umno?avanje, distribuiranje i priop?avanje djela javnosti. Zauzvrat primatelji licence moraju imenovanjem priznati i ozna?iti izvornog autora. Pri uporabi dela morate navesti izvirnega avtorja na na?in, ki ga dolo?i izvirni avtor oziroma dajalec licence. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Kumelwe uqaphele umnikazi walo msebenzi ngendlela eshiwo umbhali wawo noma umnikazi welayisensi. Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzea onartzen du baimendunak. Ordainetan, jatorrizko egilea aitortu eta aipatu behar da. Du m�ste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren p� det s�tt de anger. ?????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????, ????????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ???????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. ?????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ?????????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Debes reconocer y citar la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. Anda mesti mengiktirafkan karya tersebut dalam cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lesen. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. U moet die erkenning verleen vir die werk op die manier wat deur die outeur of lisensiegewer gespesifiseer word. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Utw�r nale?y oznaczy? w spos�b okre?lony przez Tw�rc? lub Licencjodawc?. 3.0 Paternit� 3.0 Espagne ??? ?????? 3.0 ??????? Atribuci�n 3.0 Espa�a ????????? 3.0 ???? Reconeixement 3.0 Espanya Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Navngivelse 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Uznanie autorstwa 3.0 Hiszpania Naamsvermelding 3.0 Spanje Atribui��o 3.0 Spain Imenovanje 3.0 ?panjolska ????? 3.0 ??????? Atribui��o 3.0 Espanha Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Priznanje avtorstva 3.0 ?panija ${licenses.pretty_by} 3.0 ${country.es} Atribuite 3.0 Hispanujo Attribuzione 3.0 Spagna Paternit� 3.0 Espagne Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Atribuci�n 3.0 Espa�a Priskyrimas 3.0 Ispan? Reconocimiento 3.0 Espa�a ???? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Erk�nnande 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Autorstvo 3.0 ?panija Paternit� 3.0 Espagne Nime� 3.0 Espanja Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 ???? Paternit� 3.0 Espagne ?? 3.0 ??? Atribuire 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain Atribui��o 3.0 Espanha Atribuci�n 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Tsebagat?o 3.0 Sepania Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Qaphela Umnikazi 3.0 Espain Attribution 3.0 Spain Aitortu 3.0 Espainia ??????? ?????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a ?????? ????? 3.0 ??????? Reco�ecemento 3.0 Espa�a Nevezd meg! 3.0 Spanyolorsz�g Attribution 3.0 Spain Pengiktirafan 3.0 Sepanyol ?? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a ?? 3.0 ???? Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Attribuzione 3.0 Spagna Erkenning 3.0 Spanje ????????? 3.0 ??????? Uve?te autora 3.0 ?pan?lsko Reconocimiento 3.0 Espa�a Namensnennung 3.0 Spanien Navngivelse 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain