Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/2972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMuñoz Carril, Pablo César-
dc.contributor.authorGonzález Sanmamed, Mercedes-
dc.date.accessioned2010-09-13T08:48:51Z-
dc.date.available2010-09-13T08:48:51Z-
dc.date.issued2010-01-13-
dc.identifier.citationMuñoz Carril, Pablo; González Sanmamed, Mercedes (2010). "Aplicación y uso de herramientas teleformativas por parte del profesorado de la Universidad de A Coruña". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, núm 1-
dc.identifier.issn1698-580XMIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/2972-
dc.description.abstractAquest article pretén donar a conèixer els resultats més rellevants obtinguts en una recerca de tipus survey (Cohen i Manion, 1990) desenvolupada amb professors de la Universitat de la Corunya (pertanyents a diversos àmbits científics) i que utilitzaven eines pròpies del camp de l'e-learning com a complement de les classes presencials. Un dels objectius clau de l'estudi esmentat se centrava a conèixer i identificar el grau d'aplicació i ús que els docents universitaris feien d'eines i utilitats de caràcter teleformatiu. Sobre la base dels resultats assolits en aquesta recerca, podem dir que és el correu electrònic (mitjana de 3,72) l'eina més utilitzada, mentre que en el nivell d'ús més baix se situen el podcast (mitjana d'1,34), l'audioconferència (mitjana d'1,42) i els CMS (mitjana d'1,42). Les anàlisis inferencials fetes van determinar l'existència de variables personals (com per exemple l'"edat") i professionals (com ara "experiència docent universitària utilitzant entorns virtuals" i "categoria administrativa") que influeixen significativament en el nivell d'aplicació i ús que mostra el professorat de la Universitat de la Corunya en programes informàtics, aplicacions telemàtiques i eines de comunicació sota sistemes d'e-learning.ca
dc.description.abstractThis article discusses the most relevant results obtained in a survey of professors from the University of A Corunna (belonging to various scientific fields) who use e-learning systems to complement their lecture classes (Cohen and Manion, 1990). One of the main objectives of the survey was to identify the level of use made by lecturers of telematic applications and tools for teletraining systems. Based on the results from this research we can say that electronic mail is the most used tool (average 3.72), while podcast (average 1.34), audio conference (average 1.42) and CMS (average 1.42) are the least used. Inferential analyses of the lecturers at the University of A Coruña showed that there are personal (such as age) and professional variables (experience with virtual environments and position) that significantly influence their use of communication tools, telematic applications and communication tools within e-learning systems.en
dc.description.abstractEl presente artículo pretende dar a conocer los resultados más relevantes obtenidos en una investigación de tipo survey (Cohen y Manion, 1990) desarrollada con profesores de la Universidad de A Coruña (pertenecientes a diversos ámbitos científicos) y que utilizaban herramientas propias del campo del e-learning como suplemento a sus clases presenciales. Uno de los objetivos clave de dicho estudio se centraba en conocer e identificar el grado de aplicación y uso que los docentes universitarios realizaban respecto a herramientas y utilidades de carácter teleformativo. Sobre la base de los resultados alcanzados en esta investigación, podemos decir que es el correo electrónico (media de 3,72) la herramienta más utilizada, mientras que en el menor nivel de uso se sitúan el podcast (media de 1,34), la audioconferencia (media de 1,42) y los CMS (media de 1,42). Los análisis inferenciales realizados determinaron la existencia de variables personales (como por ejemplo la «edad») y profesionales (tales como «experiencia docente universitaria utilizando entornos virtuales» y «categoría administrativa») que influyen significativamente en el nivel de aplicación y uso que muestra el profesorado de la Universidad de A Coruña en programas informáticos, aplicaciones telemáticas y herramientas de comunicación bajo sistemas de e-learning.es
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjecte-learningca
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjectusos TICca
dc.subjectprofessoratca
dc.subjecteines teleformativesca
dc.subjecte-learningen
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectICT useen
dc.subjectlecturersen
dc.subjecte-learning toolsen
dc.subjecte-learninges
dc.subjecteducación superiores
dc.subjectusos TICes
dc.subjectprofesoradoes
dc.subjectherramientas teleformativases
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Computer-assisted instructionen
dc.titleAplicación y uso de herramientas teleformativas por parte del profesorado de la Universidad de A Coruñaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning)en
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- Ensenyament assistit per ordinadorca
dc.subject.lcshesEnseñanza universitaria -- Enseñanza asistida por ordenadores
dc.source.urlhttp://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/-
dc.date.updated2010-09-13T08:48:52Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2010, vol. 7, n. 1
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A6_Munoz_Gonzalez.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

by ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Vi devas atribui la verkon tiel kiel specifis la a?toro a? la permesil-posedanto. Debes reconocer la autor�a de la obra en los t�rminos especificados por el propio autor o licenciante. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ???? ????? ?? ?????? (??? ?????) ????? ??????? ??-??? ????? ?? ????? ???????. Deve licenciar a sua obra da forma especificada pelo autor ou licenciante. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ?????? ? ???? ??, ??, ??, ??, ?? ? ???? ?? ?????. ? ??, ???? ????? ????? ???. The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work. In return, licensees must give the original author credit. O licenciante permite copiar, distribuir, exibir e executar sua obra. Em contrapartida, o licenciado deve dar cr�dito ao autor original. U dient bij het werk de naamsvermelding te vermelden op de door de maker of licentiegever aangegeven wijze. Du skal kreditere v�rket p� den m�de, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. Lisenssin antaja sallii teoksen kopioinnin, n�ytt�misen ja esitt�misen sill� ehdolla ett� lisenssin saaja ilmoittaa alkuper�isen tekij�n nimen. O licenciador permite copiar, distribu�r e comunicar publicamente a obra. A cambio, hai que citar ao autor orixinal O swanet?e go tsebagat?a mo?omo ka tsela yeo e bolet?wego ke mongwadi goba yo a tsent?hit?ego laesense. Debe reconocer los cr�ditos de la obra de la manera especificada por el autor o licenciante. Le donneur de licence autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. ?????????????????????????????????????????????????????????? L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el licenciante. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. A szerz? vagy a jogosult �ltal meghat�rozott m�don kell megjel�lni a m?vet (pl. a szerz? �s a c�m felt�ntet�s�vel). El llicenciador us permet copiar, distribuir i comunicar p�blicament l'obra. A canvi, heu de recon�ixer i citar l'autor original. Davatelj licence dopu?ta umno?avanje, distribuiranje i priop?avanje djela javnosti. Zauzvrat primatelji licence moraju imenovanjem priznati i ozna?iti izvornog autora. Pri uporabi dela morate navesti izvirnega avtorja na na?in, ki ga dolo?i izvirni avtor oziroma dajalec licence. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Kumelwe uqaphele umnikazi walo msebenzi ngendlela eshiwo umbhali wawo noma umnikazi welayisensi. Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzea onartzen du baimendunak. Ordainetan, jatorrizko egilea aitortu eta aipatu behar da. Du m�ste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren p� det s�tt de anger. ?????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????, ????????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ???????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. ?????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ?????????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Debes reconocer y citar la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. Anda mesti mengiktirafkan karya tersebut dalam cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lesen. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. U moet die erkenning verleen vir die werk op die manier wat deur die outeur of lisensiegewer gespesifiseer word. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Utw�r nale?y oznaczy? w spos�b okre?lony przez Tw�rc? lub Licencjodawc?. 3.0 Paternit� 3.0 Espagne ??? ?????? 3.0 ??????? Atribuci�n 3.0 Espa�a ????????? 3.0 ???? Reconeixement 3.0 Espanya Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Navngivelse 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Uznanie autorstwa 3.0 Hiszpania Naamsvermelding 3.0 Spanje Atribui��o 3.0 Spain Imenovanje 3.0 ?panjolska ????? 3.0 ??????? Atribui��o 3.0 Espanha Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Priznanje avtorstva 3.0 ?panija ${licenses.pretty_by} 3.0 ${country.es} Atribuite 3.0 Hispanujo Attribuzione 3.0 Spagna Paternit� 3.0 Espagne Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Atribuci�n 3.0 Espa�a Priskyrimas 3.0 Ispan? Reconocimiento 3.0 Espa�a ???? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Erk�nnande 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Autorstvo 3.0 ?panija Paternit� 3.0 Espagne Nime� 3.0 Espanja Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 ???? Paternit� 3.0 Espagne ?? 3.0 ??? Atribuire 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain Atribui��o 3.0 Espanha Atribuci�n 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Tsebagat?o 3.0 Sepania Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Qaphela Umnikazi 3.0 Espain Attribution 3.0 Spain Aitortu 3.0 Espainia ??????? ?????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a ?????? ????? 3.0 ??????? Reco�ecemento 3.0 Espa�a Nevezd meg! 3.0 Spanyolorsz�g Attribution 3.0 Spain Pengiktirafan 3.0 Sepanyol ?? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a ?? 3.0 ???? Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Attribuzione 3.0 Spagna Erkenning 3.0 Spanje ????????? 3.0 ??????? Uve?te autora 3.0 ?pan?lsko Reconocimiento 3.0 Espa�a Namensnennung 3.0 Spanien Navngivelse 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain