Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/2974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTedre, Matti-
dc.contributor.authorNgumbuke, Fredrick-
dc.contributor.authorKemppainen, Jyri-
dc.date.accessioned2010-09-13T08:48:58Z-
dc.date.available2010-09-13T08:48:58Z-
dc.date.issued2010-01-13-
dc.identifier.citationTedre, Matti; Ngumbuke, Fredrick; Kemppainen, Jyri (2010). "Infrastructure, Human Capacity, and High Hopes: A Decade of Development of e-Learning in a Tanzanian HEI". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, num 1-
dc.identifier.issn1698-580XMIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/2974-
dc.description.abstractL'Escola Universitària Iringa, de la Universitat de Tanzània, va començar a desenvolupar l'aprenentatge millorat gràcies a la tecnologia el 1999. Al principi del procés, l'escola universitària no disposava de laboratoris informàtics públics. La capacitat d'aprenentatge electrònic (<em>e-learning</em>) es va desenvolupar gradualment durant els 11 anys següents: laboratoris informàtics, una xarxa d'àrea local, una col·lecció de biblioteca electrònica, un departament de suport TI dedicat, connexions a Internet, presentacions electròniques, un programa de llicenciatura en TI, conferències de vídeo i aprenentatge en línia. En aquest article, analitzarem la complexa xarxa de desafiaments a què ens hem enfrontat durant la fase de desenvolupament. Tractem temes tècnics amb equips TIC, administració de sistemes i xarxes, i analitzem temes socioculturals mitjançant formació, finançament i pedagogia.ca
dc.description.abstractTumaini University, Iringa University College in Tanzania began to develop technology-enhanced learning in 1999.  At the beginning of the process, the college had no public computer laboratories. The e-learning capacity was gradually developed over the following 11 years: computer laboratories, a local area network, an electronic library collection, a dedicated IT support department, Internet connections, electronic presentations, a B.Sc. program in IT, video lectures, and online learning.  In this article, we analyse the complex network of challenges that we faced during the development process.  We discuss technical issues with ICT equipment, system administration, and networks, and we analyse socio-cultural issues with training, funding, and pedagogy.en
dc.description.abstractLa Escuela Universitaria Iringa, de la Universidad de Tanzania, empezó a desarrollar el aprendizaje mejorado gracias a la tecnología en 1999. Al principio del proceso, la escuela universitaria no disponía de laboratorios informáticos públicos. La capacidad de <em>e-learning</em> se desarrolló gradualmente durante los 11 años siguientes: laboratorios informáticos, una red de área local, una colección de biblioteca electrónica, un departamento de soporte TI dedicado, conexiones a Internet, presentaciones electrónicas, un programa de licenciatura en TI, conferencias de vídeo y aprendizaje en línea.  En este artículo, analizaremos la compleja red de desafíos a los que nos hemos enfrentado durante la fase de desarrollo. Tratamos temas técnicos con equipos TIC, administración de sistemas y redes, y analizamos temas socioculturales mediante formación, financiación y pedagogía.es
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectaprenentatge virtualca
dc.subjecte-learningca
dc.subjectpaïsos en desenvolupamentca
dc.subjecteducació TIca
dc.subjectaprenentatge millorat gràcies a la tecnologiaca
dc.subjectpedagogia electrònicaca
dc.subjecte-learningen
dc.subjectdeveloping countriesen
dc.subjectIT educationen
dc.subjecttechnology enhanced learningen
dc.subjecte-pedagogyen
dc.subjecte-learninges
dc.subjectpaíses en desarrolloes
dc.subjecteducación TIes
dc.subjectaprendizaje mejorado gracias a la tecnologíaes
dc.subjectpedagogía electrónicaes
dc.subject.lcshWeb-based instruction -- Study and teaching (Higher)en
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Tanzaniaen
dc.titleInfrastructure, Human Capacity, and High Hopes : A Decade of Development of e-Learning in a Tanzanian HEIen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning)en
dc.subject.lemacEnsenyament virtual -- Ensenyament universitarica
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- Tanzàniaca
dc.subject.lcshesEnseñanza virtual -- Enseñanza universitariaes
dc.subject.lcshesEnseñanza universitariaes
dc.source.urlhttp://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/-
dc.date.updated2010-09-13T08:48:58Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2010, vol. 7, n. 1
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tedre.pdf813,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

by ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Vi devas atribui la verkon tiel kiel specifis la a?toro a? la permesil-posedanto. Debes reconocer la autor�a de la obra en los t�rminos especificados por el propio autor o licenciante. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ???? ????? ?? ?????? (??? ?????) ????? ??????? ??-??? ????? ?? ????? ???????. Deve licenciar a sua obra da forma especificada pelo autor ou licenciante. El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar p�blicamente la obra. A cambio, hay que reconocer y citar al autor original. ?????? ? ???? ??, ??, ??, ??, ?? ? ???? ?? ?????. ? ??, ???? ????? ????? ???. The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work. In return, licensees must give the original author credit. O licenciante permite copiar, distribuir, exibir e executar sua obra. Em contrapartida, o licenciado deve dar cr�dito ao autor original. U dient bij het werk de naamsvermelding te vermelden op de door de maker of licentiegever aangegeven wijze. Du skal kreditere v�rket p� den m�de, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Il <em>licenziante</em> acconsente che altri copino, distribuiscano, esibiscano ed eseguano l'opera. In cambio il <em>licenziatario</em> deve attribuire la paternit� all'<em>autore originale</em>. Lisenssin antaja sallii teoksen kopioinnin, n�ytt�misen ja esitt�misen sill� ehdolla ett� lisenssin saaja ilmoittaa alkuper�isen tekij�n nimen. O licenciador permite copiar, distribu�r e comunicar publicamente a obra. A cambio, hai que citar ao autor orixinal O swanet?e go tsebagat?a mo?omo ka tsela yeo e bolet?wego ke mongwadi goba yo a tsent?hit?ego laesense. Debe reconocer los cr�ditos de la obra de la manera especificada por el autor o licenciante. Le donneur de licence autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. ?????????????????????????????????????????????????????????? L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el licenciante. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. A szerz? vagy a jogosult �ltal meghat�rozott m�don kell megjel�lni a m?vet (pl. a szerz? �s a c�m felt�ntet�s�vel). El llicenciador us permet copiar, distribuir i comunicar p�blicament l'obra. A canvi, heu de recon�ixer i citar l'autor original. Davatelj licence dopu?ta umno?avanje, distribuiranje i priop?avanje djela javnosti. Zauzvrat primatelji licence moraju imenovanjem priznati i ozna?iti izvornog autora. Pri uporabi dela morate navesti izvirnega avtorja na na?in, ki ga dolo?i izvirni avtor oziroma dajalec licence. L'offrant autorise les autres � reproduire, distribuer et communiquer cette cr�ation au public. En �change, les personnes qui acceptent ce contrat doivent citer le nom de l'auteur original. Kumelwe uqaphele umnikazi walo msebenzi ngendlela eshiwo umbhali wawo noma umnikazi welayisensi. Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzea onartzen du baimendunak. Ordainetan, jatorrizko egilea aitortu eta aipatu behar da. Du m�ste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren p� det s�tt de anger. ?????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????, ????????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ???????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. ?????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ?????????. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Der Lizenzgeber erlaubt die Vervielf�ltigung, Verbreitung und �ffentliche Wiedergabe seines Werkes. Der Lizenznehmer mu� daf�r den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen. Debes reconocer y citar la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. Anda mesti mengiktirafkan karya tersebut dalam cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lesen. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. U moet die erkenning verleen vir die werk op die manier wat deur die outeur of lisensiegewer gespesifiseer word. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor. Utw�r nale?y oznaczy? w spos�b okre?lony przez Tw�rc? lub Licencjodawc?. 3.0 Paternit� 3.0 Espagne ??? ?????? 3.0 ??????? Atribuci�n 3.0 Espa�a ????????? 3.0 ???? Reconeixement 3.0 Espanya Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Navngivelse 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Uznanie autorstwa 3.0 Hiszpania Naamsvermelding 3.0 Spanje Atribui��o 3.0 Spain Imenovanje 3.0 ?panjolska ????? 3.0 ??????? Atribui��o 3.0 Espanha Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Priznanje avtorstva 3.0 ?panija ${licenses.pretty_by} 3.0 ${country.es} Atribuite 3.0 Hispanujo Attribuzione 3.0 Spagna Paternit� 3.0 Espagne Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Atribuci�n 3.0 Espa�a Priskyrimas 3.0 Ispan? Reconocimiento 3.0 Espa�a ???? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Erk�nnande 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Autorstvo 3.0 ?panija Paternit� 3.0 Espagne Nime� 3.0 Espanja Attribution 3.0 Spain ????? 3.0 ???? Paternit� 3.0 Espagne ?? 3.0 ??? Atribuire 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain Atribui��o 3.0 Espanha Atribuci�n 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Tsebagat?o 3.0 Sepania Namensnennung 3.0 Spanien Attribution 3.0 Spain Qaphela Umnikazi 3.0 Espain Attribution 3.0 Spain Aitortu 3.0 Espainia ??????? ?????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a Attribution 3.0 Spain Reconocimiento 3.0 Espa�a ?????? ????? 3.0 ??????? Reco�ecemento 3.0 Espa�a Nevezd meg! 3.0 Spanyolorsz�g Attribution 3.0 Spain Pengiktirafan 3.0 Sepanyol ?? 3.0 ??? ????????? 3.0 ??????? Reconocimiento 3.0 Espa�a ?? 3.0 ???? Attribution 3.0 Spain Attribution 3.0 Spain Attribuzione 3.0 Spagna Erkenning 3.0 Spanje ????????? 3.0 ??????? Uve?te autora 3.0 ?pan?lsko Reconocimiento 3.0 Espa�a Namensnennung 3.0 Spanien Navngivelse 3.0 Spania Attribution 3.0 Spain